Thủ tục hành chính: Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-BS43
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng