Thủ tục hành chính: Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-135838-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bạc Liêu và các Chi nhánh của Trung tâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Bạc Liêu và các Chi nhánh của Trung tâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Đối với vụ việc đơn giản, người thực hiện trợ giúp pháp lý phải tư vấn ngay. Đối với vụ việc phức tạp, cần có thời gian nghiên cứu, xác minh hoặc vụ việc thiếu những giấy tờ, tài liệu có liên quan thì người thực hiện trợ giúp pháp lý phải viết phiếu hẹn hoặc yêu cầu bổ sung các giấy tờ, tài liệu còn thiếu. Trong thời hạn không quá mười lăm ngày, kể từ ngày thụ lý vụ việc hoặc nhận đủ các giấy tờ, tài liệu cần bổ sung, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời bằng văn bản cho người được trợ giúp pháp lý; trong trường hợp vụ việc cần có thời gian để xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày. Đối với vụ việc yêu cầu tư vấn được chuyển đến bằng thư tín, người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn không quá mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu trợ giúp pháp lý
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc văn bản tư vấn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng