Thủ tục hành chính: Thủ tục Xét đề nghị suy tôn liệt sĩ - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Xét đề nghị suy tôn liệt sĩ - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-076750-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị suy tôn liệt sỹ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng