Thủ tục hành chính: Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát nội tỉnh - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát nội tỉnh - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-152310-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Tryền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng