Thủ tục hành chính: Thủ tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-072620-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (thành phố)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời hạn cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng