Thủ tục hành chính: Thủ tục thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-032490-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Xác nhận vào đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng