Thủ tục hành chính: Thủ tục thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074683-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Tài chính công
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với Ủy ban nhân dân huyện (thành phố): 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng