Thủ tục hành chính: Thủ tục Phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-074954-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với cơ quan Tài chính: 10 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình thẩm định của xã, phường, thị trấn
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản thông báo giá
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng