Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thủ tục kiến nghị của nhà thầu - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục kiến nghị của nhà thầu - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-091885-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bên mời thầu, Chủ đầu tư, người quyết định đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Nhà thầu kiến nghị bằng văn bản đến Bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền
Thời hạn giải quyết: - Bên mời thầu: 5 ngày. - Chủ đầu tư: 7 ngày. - Người có thẩm quyền 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: văn bản giải quyết kiến nghị
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng