Thủ tục hành chính: Thủ tục huy động tiền gửi của Ngân hàng chính sách xã hội: Rút tiền tiết kiệm tại Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh - Ngân hàng chính sách

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục huy động tiền gửi của Ngân hàng chính sách xã hội: Rút tiền tiết kiệm tại Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh - Ngân hàng chính sách

Số hồ sơ: B-NCS-111808-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng chính sách
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian giải quyết cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Rút tiền mặt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng