Thủ tục hành chính: Thủ tục Đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Đề nghị tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-075476-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện (thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn); Công an
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận Văn bản không chấp thuận (nêu rõ lý do)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng