Thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-140305-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng