Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Doanh nghiệp tư nhân - Cao Bằng

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Doanh nghiệp tư nhân - Cao Bằng

Số hồ sơ: T-CBA-144030-TT
Cơ quan hành chính: Cao Bằng
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng