Thủ tục hành chính: Thủ tục bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-095376-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng