Thủ tục hành chính: Thu hồi thẻ giám định viên tư pháp - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi thẻ giám định viên tư pháp - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-050155-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi thẻ giám định viên tư pháp, ngay sau khi ra quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp; Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp và thẻ giám định viên tư pháp của người bị miễn nhiệm, Bộ Tư pháp xóa tên giám định viên tư pháp đó trong danh sách giám định viên tư pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo Thu hồi thẻ giám định viên tư pháp và xóa tên trong danh sách giám định viên tư pháp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng