×
Tra cứu thuật ngữ

Thủ tục hành chính: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-103012-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng tài chính kế hoạch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận 1 cửa văn phòng hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng