Thủ tục hành chính: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (Đối với trường hợp giải thể tự nguyện) - Cà Mau

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (Đối với trường hợp giải thể tự nguyện) - Cà Mau

Số hồ sơ: T-CMU-210693-TT
Cơ quan hành chính: Cà Mau
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo thu hồi
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng