Thủ tục hành chính: Thu hồi Chứng thư số - Bộ Công Thương

Thông tin

Số hồ sơ: B-BCT-254493-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp qua mạng Internet
- Nộp trực tiếp
- Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi có đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thư số (có thời hạn)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng