Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ QUỐC PHÒNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/2006/TTLT-BQP-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 215/2005/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG PHÒNG,CHỐNG TỘI PHẠM MA TUÝ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

Thi hành Quyết định số 215/2005/QĐ- TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I- MỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG.

1- Mức 200.000 đồng/người/tháng: Áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ làm việc ở các đơn vị sau:

1.1- Bộ đội Biên phòng gồm:

- Chỉ huy Cục phòng chống ma tuý thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Đội đặc nhiệm; Đội Huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ; Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục phòng chống ma tuý - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Phòng phòng, chống tội phạm ma tuý; Đội đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc khối Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thành phố;

- Đội chống tội phạm ma tuý thuộc các Đồn biên phòng, Hải đoàn Biên phòng.

- Lái xe thuộc lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma tuý.

1.2- Phòng Điều tra án ma tuý thuộc Cục Điều tra Hình sự - Bộ Quốc phòng.

1.3- Phòng phòng, chống tội phạm ma tuý; Cụm đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Cục Cảnh sát biển – Bộ Quốc phòng.

2- Mức 150.000 đồng/người/ngày: Áp dụng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ làm việc ở Cục Phòng chống ma tuý - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhưng không được quy định tại điểm 1.1, khoản 1, Mục I Thông tư này và Cục trưởng, Phó Cục trưởng pháp luật thuộc Cục Cảnh sát biển - Bộ Quốc phòng.

II- CÁCH TÍNH TRẢ.

1- Các đối tượng nêu tại khoản 1, khoản 2 Mục I Thông tư này khi không còn làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma tuý thì thôi hưởng chế độ bồi duỡng quy định tại Thông tư này.

2- Các trường hợp thoát ly khỏi công tác của đơn vị từ 3 tháng trở lên thì thời gian đó không được hưởng chế độ bồi dưỡng.

3- Kính phí bồi dưỡng của các đối tượng tham gia phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc cơ quan, đơn vị nào thì do cơ quan, đơn vị đó chi trả.

4- Chế độ bồi dưỡng quy định tại Thông tư này được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không được tính để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1- Nguồn kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng quy định tại Thông tư này được bố trí trong dự toán ngân sách chi đảm bảo xã hội hàng năm cấp cho Bộ Quốc phòng.

2- Căn cứ vào kinh phí được cấp, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm quản lý và quyết toán khoản kinh phí bồi dưỡng này theo đúng quy định của Luật ngân sách và được hạch toán vào Mục 108, tiểu mục 99 theo chương, loại, khoản tương ứng trong hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

3- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chế độ bồi duỡng quy định tại Thông tư này được tính hưởng từ tháng 10 năm 2005.

4- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG 

Trần Văn Tá

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG


 
Nguyễn Văn Rinh


Nơi nhận:
- BTTM, QC Hải quân, Bộ đội Biên phòng;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ;
- Cục Điều tra Hình sự; Cảnh sát biển;
- Cục Tài chính;
- Công báo;
- Lưu VT, THBĐ.
-  Đm, In 13b/K24.0510MT