Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ QUỐC PHÒNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 159/2007/TTLT-BTC-BQP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 118/2005/TTLT/BTC-BQP NGÀY 22/12/2005 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - QUỐC PHÒNG HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TY QUỐC PHÒNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2005/NĐ-CP NGÀY 11/03/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

Để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đối với công ty quốc phòng, Liên tịch Bộ Tài chính - Quốc phòng hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 2 phần III Thông tư liên tịch số 118/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 22/12/2005 của Liên Bộ Tài chính-Quốc phòng hướng dẫn một số điều về tài chính đối với Công ty quốc phòng tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 của Chính phủ như sau:

“2. Cấp phát kinh phí.

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được cấp có thẩm quyền  giao, Bộ Quốc phòng thực hiện phân bổ chi tiết nhiệm vụ chi hỗ trợ cho từng Công ty quốc phòng theo từng nội dung quy định tại Phần II nêu trên, gửi Bộ Tài chính thẩm định làm căn cứ thực hiện chi theo quy định hiện hành; Bộ Quốc phòng thực hiện bằng hình thức rút dự toán.

Riêng các khoản chi đầu tư, bổ sung vốn, trợ cấp 2 Quỹ khen thưởng, quỹ  phúc lợi cho Công ty quốc phòng từ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cấp trực tiếp cho các Công ty quốc phòng bằng lệnh chi tiền trên cơ sở đề nghị của Bộ Quốc phòng.”

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng để nghiên cứu giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Văn Được

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản ( Bộ Tư pháp);
- Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, Tp trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website: CP, BTC, BQP;
- Lưu: Bộ Tài chính (VT, Cục TCDN)
Bộ Quốc phòng (VT, Cục TC).