Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28-TT/LB

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 1977 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NHÂN DÂN KHI ỐM ĐAU ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước không ngừng chăm lo việc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Để tạo thêm điều kiện cho việc chữa bệnh của nhân dân khi có người ốm đau phải điều trị nội trú tại bệnh viện, liên bộ Y tế - Tài chính quy định chế độ chữa bệnh đối với nhân dân khi ốm đau điều trị nội trú tại bệnh viện như sau.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Nhân dân khi ốm đau điều trị nội trú tại bệnh viện do Nhà nước quản lý thì Nhà nước đài thọ mọi khoản chi phí về chữa bệnh. Các khoản chi phí này bao gồm chi phí về thuốc men bồi dưỡng và các chi phí khác phục vụ việc chữa bệnh.

2. a) Những người tàn tật, người mất sức lao động, trẻ mồ côi, v.v… không có nơi nương tựa, thuộc diện cứu tế của quỹ bảo hiểm xã hội ở địa phương, được Nhà nước đài thọ thêm phần tiền ăn hàng ngày khi nằm điều trị tại bệnh viện.

b) Người bệnh phải nằm điều trị liên tục ở các bệnh viện từ một tháng trở lên (kể cả ở bệnh viện huyện, tỉnh, trung ương cộng lại), nếu gia đình thực sự có khó khăn cũng sẽ được Nhà nước xét trợ cấp một phần tiền ăn hàng ngày kể từ tháng thứ hai trở đi.

c) Những người không thuộc diện nói trên, trong thời gian điều trị nội trú tại bệnh viện phải tự túc phần tiền ăn hàng ngày của mình.

3. Đối với người bệnh là đối tượng thi hành chính sách, chế độ đãi ngộ riêng biệt như thương binh, gia đình liệt sĩ, v.v… khi ốm đau nằm điều trị tại bệnh viện vẫn áp dụng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

II. BIỆN PHÁP THI HÀNH

1. Người bệnh được Nhà nước đài thọ phần tiền ăn hàng ngày phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (hoặc chính quyền cấp tương đương). Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào quy định tại điểm 2a, 2b phần I và hoàn cảnh thực tế của gia đình người bệnh, có thuộc đối tượng hay không thuộc đối tượng được Nhà nước đài thọ phần tiền ăn hàng ngày, mà xét cấp giấy xác nhận.

2. Mọi khoản chi phí về chữa bệnh nói ở điểm 1 phần I tính vào định mức chi giường bệnh theo như thông tư liên bộ Y tế - Tài chính số 6-TT/LB ban hành ngày 6-3-1972. Riêng khoản trợ cấp phần tiền ăn hàng ngày cho những người bệnh nói ở điểm 2, điểm 3 phần I sẽ do cơ quan tài chính cấp kinh phí ngoài định mức chi giường bệnh và hạch toán vào loại 2, khoản 38, hạng 2, mục 11, tiết 14 (chỉ phần tiền ăn hàng ngày cho người bệnh thuộc diện chính sách).

3. Đối với nhân dân ở địa phương này khi ốm đau điều trị nội trú ở bệnh viện thuộc địa phương khác hoặc ở bệnh viện thuộc trung ương thì các chi phí về thuốc men, bồi dưỡng, các chi phí khác phục vụ việc chữa bệnh và khoản trợ cấp phần tiền ăn hàng ngày của những người bệnh được Nhà nước đài thọ (nếu có) do bệnh viện nơi nhận điều trị cho người bệnh chi, không đặt vấn đề thanh toán qua lại giữa địa phương này với địa phương khác, giữa địa phương và trung ương.

4. Căn cứ vào nguyên tắc chung nói trên, Bộ Tài chính, Bộ Y tế theo chức năng của từng bộ sẽ quy định và hướng dẫn cụ thể về biện pháp quản lý, về mức ăn của người bệnh trong bệnh viện và phần tiền ăn hàng ngày mà người bệnh tự đài thọ.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 1977 và thay cho thông tư liên bộ Y tế - Tài chính số 49-TT/LB ban hành ngày 14-11-1957 quy định chế độ thu viện phí nhân dân.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 


 

Nguyễn Ly

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỦ TRƯỞNG


 

 
Hoàng Đình Cầu