Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ NỘI VỤ-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/TTLB/LĐTBXH-NV-YT

Hà Nội , ngày 26 tháng 11 năm 1996

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - NỘI VỤ - Y TẾ SỐ 24/TTLB/LĐTBXH-NV-YT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1996HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT NGÀY25/5/1996 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 20/CP VỀ LẬP HỒ SƠ, ĐƯANGƯỜI VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH VÀ PHỐI HỢP, BẢO VỆ, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ CHỮA BỆNH

Ngày 25/5/1996 Liên BộLao động - Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Y tế đã ban hành Thông tư số11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/CP củaChính phủ. Trước tình hình các tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, mộtsố quy định của Thông tư này chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, gây khókhăn, ách tắc trong công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. Thực hiệnĐiều 43 của Quy chế về Cơ sở chữa bệnh ban hành theo Nghị định 20/CP của Chínhphủ, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; sau khi có ý kiến thống nhất của Viện kiểmsát nhân dân tối cao tại Công văn số 1610/AN ngày 05/11/1996, Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Y tế hướng dẫn sửa đổi cụ thể như sau:

1. Huỷ bỏ đoạn thứ 2 điểm 1.2 Mục II của Thông tư số11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT ngày 25/5/1996; thay vào đó là:

1.1. Lực lượng Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội khiphát hiện các đối tượng của Điều 24 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Điều 3Quy chế về Cơ sở chữa bệnh ban hành theo Nghị định 20/CP ngày 13/4/1996 củaChính phủ mà không có nơi cư trú nhất định thì lập biên bản (3 bản) theo đúngquy định của pháp luật. Nếu đối tượng do cấp xã, cấp huyện phát hiện thì chuyểnngay cho cấp tỉnh (cấp xã chuyển lên cho cấp huyện, cấp huyện chuyển lên chocấp tỉnh). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn đề nghị Công an cấptỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) đưa đối tượng vào Cơ sở chữa bệnh tạm thời cư trútrong thời gian chờ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định đưa vào Cơsở chữa bệnh. Khi nhận được công văn đề nghị của Sở Lao động - Thương binh vàXã hội, Công an cấp tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) có trách nhiệm tổ chức đưangay đối tượng vào Cơ sở chữa bệnh kèm theo công văn đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, hồ sơ sơ bộ về vi phạm của đối tượng.

1.2. Khi tiếp nhận đối tượng, Cơ sở chữa bệnh phải lập biênbản về việc tiếp nhận đối tượng và làm thủ tục đăng ký tạm trú cho đối tượngnày, thời gian tạm trú không quá thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền xemxét và ra quyết định theo quy định tại Điều 74 và 75 của Pháp lệnh xử lý viphạm hành chính. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an cấptỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, để Hội đồng tư vấn trìnhChủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, thời gian chấp hành quyết địnhđưa vào Cơ sở chữa bệnh được tính từ ngày đưa đối tượng vào Cơ sở chữa bệnh tạmthời cư trú.

1.3. Cơ sở chữa bệnh có trách nhiệm bố trí chỗ ở riêng biệtcho những đối tượng phải tạm thời cư trú theo Thông tư này. Người được đưa vàoCơ sở chữa bệnh tạm thời cư trú được hưởng chế độ trợ cấp tiền ăn, tiền thuốcđiều trị theo quy định tại Thông tư số 12/TTLB/LĐTBXH-TC ngày 07/6/1996 củaLiên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính.

2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lê Ngọc Trọng

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hằng

(Đã ký)

Lê Thế Tiệm

(Đã ký)