Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 848-TC

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC GIÚP ĐỠ CÁN BỘ XÃ LÀM THUẾ NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Ủy ban Hành chính các liên khu, khu, thành phố, tỉnh

Công tác thuế nông nghiệp vụ đông năm nay rất khó khăn vì phải điều chỉnh diện tích sản lượng trên một phạm vi tương đối rộng lớn.

Công việc đã phức tạp, lại phải tiến hành cùng một lúc với nhiều công tác khác ở nông thôn, nên trung ương đã đặt công tác điều chỉnh diện tích sản lượng là một trong năm công tác quan trọng phải tập trung lực lượng để hoàn thành trong một thời gian nhất định.

Nhiệm vụ nặng nề nhưng bộ máy phụ trách công tác thuế ở cấp xã nhiều nơi còn yếu, cán bộ chưa thật an tâm công tác.

Trong thời gian sửa sai có một số bị đả kích, do đó có hiện tượng mệt mỏi, ngại công tác thuế. Tình trạng trên ảnh hưởng nhiều đến công tác thuế nông nghiệp.

Để làm tốt công tác thuế nông nghiệp, cần giúp đỡ các cán bộ thuế nông nghiệp các cấp nhất là cấp xã. Bộ đề nghị các Ủy ban thi hành những quy định dưới đây nhằm chiếu cố một phần nào đến cán bộ thuế nông nghiệp xã, giúp thêm điều kiện cho anh em làm việc, động viên anh em phấn khởi, an tâm công tác, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

1) Đặc biệt chú ý nâng đỡ về tinh thần, giải quyết tư tưởng chán nản công tác thuế, động viên anh em quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, vận động nông dân giúp đỡ mọi mặt trong công việc đồng áng.

2) Trợ cấp cơm ăn trong những ngày làm việc, tập trung cho những cán bộ nghèo trong phạm vi kinh phí đã được cấp, việc trợ cấp không làm bình quân, tránh chia đều mỗi người một ít, để tập trung giúp đỡ cho những cán bộ nghèo, thật sự cần sự giúp đỡ.

3) Mỗi xã tùy lớn nhỏ cần đào tạo ít nhất từ bốn đến năm người, để giúp Ủy ban trong công tác thuế.

Trong số này chọn hai người khá làm thư ký cho ban thuế nông nghiệp xã ở trong bộ phận thường trực. Hai người này có nhiệm vụ giúp đỡ ban thuế xã trong mọi công tác để thu thuế; xong vụ thu thì tập trung số liệu, thanh toán sổ sách nghiên cứu chuẩn bị cho vụ sau, đồng thời chuyên trách giúp Ủy ban trong công tác điều chỉnh ở xã.

Thuế nông nghiệp tuy tập trung thu vào hai vụ, vụ chiêm, mùa, trong một thời gian công tác còn có tính chất thường xuyên, việc điều chỉnh sản lượng lại rất phức tạp, nên cán bộ làm thuế nông nghiệp cần được chuyên trách.

Vì vậy, nên tránh điều động cán bộ thuế đi làm công tác khác (kể cả cán bộ trong ban thuế nông nghiệp xã và những anh em tuy không có trong ban thuế nhưng trực tiếp giúp Ủy ban làm thuế).

Giữa mùa thuế nên thu xếp để miễn các công tác khác cho anh em, gặp lượt đi dân công trong các vụ thu thì nên miễn hay hoãn đến một kỳ khác.

Bộ đề nghị các Ủy ban phổ biến thông tư này đến tận cấp xã và theo dõi, thi hành cho đúng.

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Văn Bình