Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7252-NC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU CON DẤU DÙNG CHO ỦY BAN HÀNH CHÍNH VÀ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CÁC TỈNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Kính gửi: Ủy ban Hành chính các tỉnh Vĩnh phúc, Bắc ninh, Bắc giang, Phú thọ, và Hải ninh

Tiếp theo Thông tư số 1519-P4A ngày 09-6-1956 về việc quy định mẫu con dấu dùng trong các cơ quan chính quyền:

Thủ tướng phủ quy định mẫu con dấu dùng cho Ủy ban Hành chính và cơ quan chuyên môn các tỉnh trực thuộc Trung ương như sau:

- Vành ngoài con dấu của Ủy ban Hành chính tỉnh và các cơ quan chuyên môn đề: VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, có môt ngôi sao ở đầu chữ VIỆT và cuối chữ HÒA, bỏ các chữ “Liên khu Việt bắc”.

- Về hình thể, khuôn khổ, đường chỉ, nội dung, mực dấu của con dấu Ủy ban Hành chính tỉnh và cơ quan chuyên môn trừ việc bỏ các chữ “Liên khu Việt bắc”, vẫn áp dụng như hiện tại.

 

TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHÁNH VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG PHỦ

 Phan Mỹ