Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 465-QLNH-TT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 466-QLNH-TT NGÀY 08-03-1957 KỂ TRÊN

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Kính gửi:

- Văn phòng Thủ tướng phủ
- Các Bộ, các cơ quan, các ngành

 

Tiếp Thông tư về thủ tục phí và sai giá trong nghiệp vụ đối ngoại đã gửi theo số 466-QLNH-TT của chúng tôi, trong đó còn thiếu một vài điểm chúng tôi xin bổ sung thêm trong phần Mậu dịch như:

I. - ĐỐI VỚI LIÊN-XÔ VÀ CÁC NƯỚC DÂN CHỦ NHÂN DÂN

Xuất :Những khoản tiền nước ngoài chuyển vào để trả hàng
xuất ……………………………………………………………………

Nhập:Những khoản tiền chuyển ra nước ngoài để trả về hàng
nhập ……………………………………………………………………

- Mở tín dụng khoản để nhập hàng nước ngoài ……………………….

Ngoài ra Ngân hàng nước ngoài lấy lệ phí bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.

- Sửa chữa tín dụng khoản mỗi lần ……………………………………

- Gia hạn tín dụng khoản ………………………………………………

 

II. - ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC TƯ BẢN

Xuất :Những khoản tiền nước ngoài chuyển vào để trả hàng
xuất ……………………………………………………………………

Nhập:Những khoản tiền chuyển ra nước ngoài để trả về hàng
nhập ……………………………………………………………………

- Mở tín dụng khoản để nhập hàng nước ngoài ……………………….

Ngoài ra Ngân hàng nước ngoài lấy lệ phí bao nhiêu thì trả bấy nhiêu.

- Sửa chữa tín dụng khoản mỗi lần ……………………………………

- Gia hạn tín dụng khoản ………………………………………………

THỦ TỤC PHÍ

SAI GIÁ

 

20/00  (phần nghìn)

- y -

(tối thiểu) 1.000đ

10/00  (phần nghìn)

 

4.000đ

0,250/00

(tối thiểu 4.000đ)

 

 

20/00  (phần nghìn)

- y -

(tối thiểu) 1.000đ

10/00  (phần nghìn)

 

4.000đ

20/00

(tối thiểu 4.000đ)

 

10/0  (phần trăm)

- y -

Không có sai giá

 

 

 

- y -

 

 

- y -

- y -

 

- y -

 

 

Còn các phần khác không thay đổi

 

T.L. TỔNG GIÁM ĐỐC
K.T. GIÁM ĐỐC SỞ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI TRUNG ƯƠNG
PHÓ GIÁM ĐỐC

 
 


Dương Văn Lan