Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 416-LĐ/LT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VẤN ĐỀ TIẾN HÀNH VIỆC TRÍCH TIỀN THƯỞNG CHO CÔNG NHÂN Ở CÁC XÍ NGHIỆP NGOẠI KIỀU

BỘ LAO ĐỘNG

Kính gửi:

-Các ông Giám đốc Khu, Sở Lao động
-Các ông Trưởng ty, Phòng lao động

 

Trong thông tư số 334-LĐ/LT của Bộ Lao động ban hành ngày 22 tháng 02 năm 1958, ở mục đối tượng thi hành có đoạn viết: “Các xí nghiệp chủ và công nhân đều Trung quốc thì không thi hành thông tư số 01-LĐ/TT mà cứ thưởng theo tập quán…” Quy định như thế trái với điều 24 của chương nguyên tắc phụ trong bản Điều lệ thành lập xí nghiệp tư nhân.

Nay Bộ đính chính lại: “Các xí nghiệp chủ và công nhân đều Trung quốc vẫn thi hành việc chia lãi và trích lãi thưởng cho công nhân theo thông tư số 01-LĐ/TT”.

Nhưng việc thi hành các địa phương phải chú ý giáo dục công nhân và chủ cho chu đáo, cần nghiên cứu kỹ tập quán thưởng cho công nhân hàng năm ở xí nghiệp để thi hành thông tư trích lãi thưởng cho công nhân cho hợp lý. Việc thi hành thông tư phải đảm bảo đoàn kết trong công nhân và làm cho chủ thông suốt để đẩy mạnh và phát triển sản xuất.

Sau khi địa phương nghiên cứu kỹ cử cán bộ về báo cáo và lấy ý kiến của Bộ hãy tiến hành.

 

T.L. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
GIÁM ĐỐC BAN THANH TRA

Nguyễn Thọ Chân