Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 409-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

ẤN ĐỊNH TỶ GIÁ ÁP DỤNG VÀO VIỆC TÍNH GIÁ HÀNG NHẬP NĂM 1957 VÀ 1958

Tiếp thông tư số 373-TTg ngày 16 tháng 8 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định “ Thể thức định giá và thanh toán hàng nhập khẩu”.

Để có cơ sở cho việc tính giá và thanh toán giữa các Bộ với Bộ Thương nghiệp, giữa Bộ Thương nghiệp với Bộ Tài chính (theo điều 2 điểm a và điều 4 đã ghi trong thông tư nói trên).

NAY QUYẾT ĐỊNH:

1) Tỷ giá trao đổi áp dụng vào việc tính giá hàng nhập năm 1957 và năm 1958 ấn định như sau:

1 đồng rúp trị giá bằng 1.270 đồng ngân hàng Việt-nam;

1 đồng nhân dân tệ bằng 1.190 đồng ngân hàng Việt-nam.

2) Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Thương nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng