Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4-TT/LB

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

GIẢI THÍCH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 1-NĐ/LB NGÀY 13-9-1957 CÁCH TÍNH TOÁN VỀ TIỀN THÙ LAO

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM - BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

-Các ông Chủ tịch ủy ban Hành chính Liên khu 4, Liên khu 3, các khu Tự trị Việt-Bắc Tự trị Thái-Mèo, Lao-Hà-Yên, Hồng Quảng, thành phố Hà Nội, và Hải Phòng
-Ô. Giám đốc Khu Nông lâm Liên khu 4, Liên khu 3, các khu Tự trị Việt-Bắc Tự trị Thái-Mèo, Lao-Hà-Yên, Hồng Quảng, thành phố Hà Nội, và Hải Phòng

 

Để nâng đỡ đời sống của anh em cán bộ ủy nhiệm thu và để khuyến khích anh em tích cực tận thu, Liên bộ quy định lại tiền thù lao theo nghị định số 1-NB/LB ngày 13-9-1957 cách tính toán về tiền thù lao như sau:

Thí dụ : Một tháng thu được 750.230 đ, thì tiền thù lao sẽ được hưởng như sau :

- 200.000 đ … =

200.000 * 6

=12.000 đồng

100

- 300.000 đ … =

300.000 * 3

= 9.000 đồng

100

- 250.230 đ … =

250.230 * 1

= 2.502 đồng

100

750.230 đồng ………………………………………..23.502 đồng

Ngoài việc tăng tiền thù lao như trên, các khu Nông lâm cần chỉ thị các Ty nghiên cứu tại việc đặt ủy nhiệm thu dựa trên nguyên tắc :

1) Địa điểm cho thích hợp, có thể kiểm sóat nhiều luồng, tránh phân tán quá nhiều, số thu quá ít.

2) Điều tra kĩ số lượng lâm sản lưu thông đến mức độ nào mới nên đặt ủy nhiệm thu.

3) Huấn luyện nghiệp vụ cho các ủy nhiệm thu làm việc nhanh gọn, để có thì giờ tham gia sản xuất.

4) Đề nghị với các Ủy ban Hành chính tỉnh đặt nhiệm vụ cho các cơ quan Thuế vụ, Hải quan, Công an,… giúp đỡ tham gia công tác kiểm thu lại những nơi có cơ quan ấy.

Vậy liên bộ đề nghị các Ủy ban có kế hoạch chấn chỉnh cụ thể cho từng địa phương.

Nghị định số 1-NĐ/LB ngày 13-9-1957 kèm theo đây bắt đầu thi hành từ ngày 1-10-1957 trở đi.

BỘ TRƯỞNG
 BỘ NÔNG LÂM

 
 
 
 
Nghiêm Xuân Yêm

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 

 
 
Trịnh Văn Bình