Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1-NĐ/LB

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

ẤN ĐỊNH TIỀN THÙ LAO CẤP CHO ỦY NHIỆM THU TIỀN BÁN LÂM SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM-BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu nghị định số 1-NĐ/LB  ngày 19-1-1956 của Liên bộ Nông lâm – Tài chính- Tư pháp bổ khuyết nghị định Liên bộ Nông lâm – Tài chính số 8-CN/TC/NĐ ngày 21-8-1954 và 9-NL/TC/NĐ ngày 23-10-1956 ẩn định cách tính giá bán lâm sản và tỉ lệ tiền thù lao cấp cho các ủy nhiệm thu:
Chiếu tình hình kiểm thu hiện tại.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. - Khoản thù lao hàng tháng 3% số tiền thu, cấp cho các ủy nhiệm thu do Ủy ban Hành chính xã phụ trách, ấn định trong điều 4 của nghị định số 1-NĐ/LB ngày 19-1-1956.

Số thu từ dưới 200.000, thù lao hưởng         : 6%

Số thu từ 200.000 đ, đến 500.000              -           : 3%

Số thu trên 500.000 đ, trở lên          -           : 1%

Điều 2. – Các ông Chánh văn phòng Bộ Nông lâm, Bộ Tài chính, các ông Giám đốc Vụ Lâm nghiệp. Vụ Tổng Dự toán, và các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính các liên khu, tỉnh chiếu nghị định thi hành.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
 
 

 
Nghiêm Xuân Yêm

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 
 

 
Trịnh Văn Bình