Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3563-CB/PL

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VẤN ĐỀ TRẢ LƯƠNG CHO NHÂN VIÊN TẠM TUYỂN PHỤ ĐỘNG NGOÀI BIÊN CHẾ

Kính gửi:

- Các ông Bộ trưởng các Bộ
- Thủ trưởng các cơ quan trung ương
- Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh

Trong thông tư số 46-NV/CB ngày 03-07-1958, Bộ Nội vụ có quy định việc trả lương cho nhân viên tạm tuyển phụ động ngoài biên chế ở các cơ quan hành chính và sự nghiệp như sau: “… những nhân viên phụ động tạm tuyển ngoài biên chế thì không sắp xếp cấp bậc mà tùy theo trình độ, được định mức lương ngang với một bậc lương của những nhân viên cùng trình độ ở trong biên chế”

Để việc trả lương cho những nhân viên ấy được thống nhất, Bộ chúng tôi giải thích thêm:

1) Những nhân viên tạm tuyển phụ động ngoài biên chế làm những công tác có tính chất thường xuyên liên tục nhưng vì biên chế có hạn nên chưa tuyển dụng chính thức ở trong biên chế được thì tùy trình độ, khả năng so sánh với người cùng một công tác ở trong biên chế mà định mức lương tương đương:

Ví dụ: Một kế toán trình độ, khả năng ngang một kế toán trong biên chế được xếp bậc 3 thang lương 21 bậc thì được định mức lương là 33.000 đ (nơi nào có phụ cấp khu vực thì tính thêm phụ cấp khu vực).

2) Cách thanh toán truy lĩnh cho những loại nhân viên kể trên quy định như sau:

- Nếu đã được tạm tuyển trước 01-05-1958 (hoặc 01-03-1958) thì được truy lĩnh từ 01-05-1958 (hoặc 01-03-1958 nếu thuộc đơn vị được hưởng lương từ 01-03-1958 theo nghị định số 259-TTg ngày 27-05-1958 của Thủ tướng phủ và thông tư số 21-LĐTT ngày 16-07-1958 của Bộ Lao động).

- Nếu đã được tạm tuyển sau 01-05-1958 (hoặc 01-03-1958) thì được truy lĩnh từ ngày được tạm tuyển.

- Nếu đến ngày cơ quan xếp lương mới mà những nhân viên ấy đã thôi việc rồi thì không định lại mức lương và truy lĩnh.

3) Những người tạm tuyển theo vụ, theo mùa để làm một số công việc bất thường có thời hạn nhất định, xong thì thôi, thì cũng xét tương quan với người trong biên chế mà định lại mức lương nếu còn thấp, và được quy định lại ngày nào thì hưởng từ ngày ấy, không có truy lĩnh (nếu hưởng mức lương theo sự quy định của Hội đồng tiền công ở địa phương thì không tính phụ cấp khu vực).

Đề nghị các cấp, các ngành dựa vào những điều quy định trên mà thanh toán lương cho những nhân viên tạm tuyển phụ động ngoài biên chế, còn có trường hợp nào chưa được quy định thì báo cáo cho Bộ Nội vụ biết để góp ý kiến giải quyết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu