Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 259-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 1958 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 182-TTG NGÀY 07-04-1958 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LƯƠNG CHO KHU VỰC SẢN XUẤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 182-TTg ngày 07 tháng 04 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban lương;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Điều 15 của Nghị định số 182-TTg ngày 07 tháng 04 năm 1958 nay sửa lại như sau:

“Những đơn vị dưới đây được thi hành chế độ lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958:

- Những đơn vị trực tiếp kinh doanh, sản xuất thuộc khu vực sản xuất trong nền kinh tế quốc doanh (nhà máy, hầm mỏ, đơn vị vận tải, công trường, nông trường, lâm trường, công ty, cửa hàng…);

- Những đơn vị tập trung đông công nhân trong nền kinh tế quốc doanh tuy không thuộc khu vực sản xuất, những công việc làm có tính chất sản xuất như các đội vệ sinh, cống rãnh, sửa chữa đường sá, ống nước… thuộc địa phương quản lý, bộ phận sửa chữa ôtô thuộc đoàn xe Thủ tướng phủ, v.v..;

- Các chi nhánh ngân hàng”.

Điều 2. – Ngày thi hành chế độ lương mới đối với những cán bộ nhân viên, làm việc ở các cơ quan trung ương như Tổng cục, Cục, Nha, Sở, Vụ,Viện, Tổng công ty, Tổng hàng trung ương… không phân biệt thuộc khu vực sản xuất hay hành chính, sự nghiệp sẽ do một Nghị định sau ấn định.

Điều 3. – Các ông Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng