Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 337-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC LOẠI QUẶNG

Hiện nay ở một số mỏ mà thực dân Pháp Nhật trước đây khai thác, có một số quặng đã được lấy lên khỏi mặt đất hiện còn nằm rải rác hoặc tập trung ở một số nơi. Số quặng này phần lớn là nguyên liệu dùng cho ngành sản xuất hóa chất như bột chì (blane de zine), bột phấn (poudre de tale) v.v... mà hiện nay nhu cầu sản xuất nội địa và xuất khẩu đang cần thiết.

Những quặng đó đều là tài sản của Nhà nước. Vậy việc sử dụng thì tạm thời theo những quy định sau đây:

1) Ủy ban Hành chính tỉnh có mỏ quặng chịu trách nhiệm bảo đảm mỏ và quản lý quặng đã được lấy tên khỏi mặt đất trong tỉnh mình trừ số quặng và mỏ do Cục khai khoáng Bộ Công nghiệp khai thác.

2) Hướng sử dụng nhằm phục vụ cho sản xuất ở nội địa và xuất khẩu; nhưng trước hết Bộ Công nghiệp và Thương nghiệp cần nghiên cứu đánh một số quặng nhất định đủ dùng cho việc sản xuất trong nước nhằm đảm bảo nhu cầu trước mắt của nhân dân và kế hoạch Nhà nước.

Những quặng quý thì mậu dịch cần mua để làm gia công. Những quặng phụ thì tư nhân có thể mua để sản xuất.

3) Các cơ quan kinh tế quốc doanh hay các nhà sản xuất tư nhân muốn dùng quặng đó đều phải xin giấy của Sở hoặc Ty Công thương địa phương mình cho phép và giới thiệu đến mua với Ủy ban Hành chính tỉnh có quặng. Trong giấy phép ấy cần ghi rõ trọng lượng quặng xin mua.

4) Bộ Thương nghiệp (Vụ Vật giá) chịu trách nhiệm định giá bán quặng (nên tranh thủ ý kiến với Cục Khai khoáng) và thông tri trước cho Ủy ban Hành chính tỉnh có quặng và các Sở, Ty Công thương biết.

5) Sở hoặc Ty Công thương cấp giấy cho các nhà sản xuất tư nhân đi mua quặng có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng quặng sau khi mua về, không để cho họ đem bán lại số quặng ấy. Đối với những hàng dùng quặng đó sản xuất ra, mậu dịch sẽ thu mua một phần hoặc toàn bộ sản phẩm tùy theo loại hàng nếu xét cần.

6) Ty Tài chính tỉnh có quặng bán, chịu trách nhiệm thu tiền bán quặng nộp vào ngân quỹ quốc gia và báo cáo tình hình thu nhập cho Bộ Tài chính biết.

 

T.L. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG TÀI CHÍNH,
THƯƠNG MẠI THỦ TƯỚNG PHỦ

Bùi Công Trừng