Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

Số: 264-TTg

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1958

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THANG LƯƠNG KỸ THUẬT

Kính gửi:

Các Bộ,
Các Ủy ban hành chính liên khu, khu, tỉnh, thành phố

Để thể hiện rõ rệt hơn phương châm tăng lương có trọng điểm, chiếu cố thích đáng giá trị của kỹ thuật và để đảm bảo quan hệ tốt giữa thang lương nhân viên kỹ thuật với thang lương công nhân;

Căn cứ đề nghị của Bộ Lao động và Ban Lương trung ương trong công văn số 905-LĐ/TL ngày 21/5/1958, Thủ tướng phủ xét thấy cần sửa đổi lại một số mức lương trong thang lương kỹ thuật đã ban hành kèm theo Nghị định số 182-TTg ngày 07/4/1958 của Thủ tướng phủ.

Yêu cầu các Bộ và Ủy ban hành chính các cấp áp dụng thang lương kỹ thuật kèm sau đây trong khi sắp xếp bậc lương cho cán bộ kỹ thuật.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

THANG LƯƠNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

(Kèm theo Thông tư số 264-TTg ngày 29 tháng 5 năm 1958
của Thủ tướng Chính phủ)

 

Bậc

MỨC LƯƠNG THÁNG

Sản nghiệp 1

Sản nghiệp 2

Sản nghiệp 3

Các khung bậc

14

145.000

142.000

139.000

Kỹ sư

 

 

13

133.000

130.000

127.000

 

 

12

121.000

118.000

115.000

 

 

11

110.000

107.000

104.000

Kỹ thuật viên

 

10

99.000

97.000

94.000

 

9

89.000

87.000

84.000

 

8

79.000

77.000

75.000

 

7

70.000

68.000

67.000

 

6

62.000

61.000

60.000

 

 

5

55.000

54.500

54.000

 

 

4

48.000

48.000

48.000

 

Giúp việc kỹ thuật

3

42.000

42.000

42.000

 

 

2

37.000

37.000

37.000

 

 

1

33.000

33.000

33.000

 

 

 

THANG LƯƠNG CÔNG NHÂN CƠ KHÍ XÍ NGHIỆP 8 BẬC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 182-TTg ngày 07/4/1958 quy định chế độ lương cho khu vực sản xuất đăng trong Công báo số 14 ngày 23/4/1958)

 

Bậc

MỨC LƯƠNG THÁNG

8

86.500đ

7

76.300đ

6

67.200đ

5

59.200đ

4

52.200đ

3

46.000đ

2

40.000đ

1

35.300đ