Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22-TC/TT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CẤP PHÁT VỐN KIẾN THIẾT CƠ BẢN CHO CÁC TY TÀI CHÍNH Ở NHỮNG TỈNH CHƯA CẦN THIẾT LẬP CHI HÀNG KIẾN THIẾT.

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các liên khu 3, 4, tả ngạn, khu tự trị việt bắc và các tỉnh trực thuộc trung ương.
- Các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các tỉnh Hải Ninh, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Sơn Tây, Hà Nam, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Kiến An, Hà Tĩnh, Quảng bình và Vĩnh Linh.

Điểm 3 điều 3 Nghị định số 177-TTg ngày 26-4-1957 của Thủ tướng phủ có quy định : “3 Đối với liên khu, khu, thành phố và tỉnh có công tác kiến thiết cơ bản nhưng chưa cần thiết lập Chi hàng kiến thiết thì Bộ Tài chính sẽ thương lượng với Ngân hàng quốc gia ở đó đảm nhiệm hộ hoặc cử cán bộ đến làm nhiệm vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản ở Ngân hàng quốc gia ấy…”.

Điều 11 Nghị định số 232-NĐ-TT-TCCB ngày 27-5-1957 của Bộ có quy định như trên.

Nhưng vì lý do đặc biệt nên hiện nay Ngân hàng quốc gia chưa đảm nhiệm được.

Trong khi chờ đợi, Bộ quyết định tạm thời giao nhiệm vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản cho các Ty Tài chính sau đây ở những tỉnh chưa lập Chi hàng kiến thiết:

1. Hải Ninh

2. Vĩnh Phúc

3. Sơn Tây

4. Hà Nam

5. Ninh Bình

6. Hưng Yên

7. Thái Bình

8. Kiến An

9. Hà Tĩnh

10. Quảng Bình

11. Vĩnh Linh

12. Cao Bằng


Tại mỗi Ty Tài chính nói trên sẽ lập một bộ phận chuyên trách đảm bảo nhiệm vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản theo đúng như bản điều lệ tạm thời về cấp phát kiến thiết cơ bản của Bộ đã ban hành ngày 07-01-1957.

Riêng Cao Bằng hiện nay đã có một Phòng cấp phát vốn kiến thiết cơ bản trong Ty Tài chính: Cao Bằng vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Các bộ phận, phòng cấp phát vốn kiến thiết cơ bản chịu sự lãnh đạo

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Văn Bính