Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP NGÂN HÀNG KIẾN THIẾT VIỆT NAM TẠI BỘ TÀI CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 1163-TTg ngày 05-12-1956 thành lập Vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản trong Bộ Tài chính và các bộ máy cấp phát vốn kiến thiết cơ bản ở các địa phương;
Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ,;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập tại Bộ Tài chính một cơ quan lấy tên là “Ngân hàng hàng kiến thiết Việt Nam” thay thế cho Vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản.

Điều 2. – Nhiệm  vụ của Ngân hàng kiến thiết Việt Nam là:

- Căn cứ vào kế hoạch và dự toán kiến thiết cơ bản đã được Nhà nước duyệt để cung cấp kịp thời vốn kiến thiết cơ bản.

- Quản lý toàn bộ số vốn do ngân sách Nhà nước cấp vào công tác kiến thiết cơ bản và số vốn tự có dùng vào công tác kiến thiết cơ bản.

- Cho xí nghiệp nhận thầu quốc doanh (kể cả địa phương) vay ngắn hạn theo kế hoạch cho vay đã được Chính phủ duyệt.

- Tổ chức làm công tác nghiệp vụ kế toán kiến thiết cơ bản, kiểm tra theo dõi tình hình tín dụng vốn và hoạt động tài vụ, tính giá thành công trình, tình hình hoàn thành kế hoạch bỏ vốn của các xí nghiệp nhận thầu và đơn vị kiến thiết.

Điều 3. – Nay quy định hệ thống tổ chức của Ngân hàng kiến thiết Việt Nam như sau:

1) Ở trung ương có Ngân hàng kiến thiết trung ương trực thuộc Bộ Tài chính

2) Ở các liên khu, khu, thành phố và tỉnh thì tùy theo sự cần thiết công tác mà sẽ thành lập các Chi nhánh Ngân hàng kiến thiết gọi lá các Chi hàng kiến thiết liên khu, khu, thành phố hoặc tỉnh.

3) Đối với các liên khu, khu, thành phố và tỉnh có công tác kiến thiết cơ bản nhưng chưa cần thiết lập Chi hàng kiến thiết thì Bộ Tài chính sẽ thương lượng với Ngân hàng quốc gia ở đó đảm nhiệm hộ hoặc cử cán bộ đến làm nhiệm vụ cấp phát vốn kiến thiết cơ bản ở Ngân hàng quốc gia ấy.

Hợp đồng làm hộ sẽ do Ngân hàng quốc gia trung ương và Ngân hàng kiến thiết trung ương cùng ký.

Điều 4. – Các Chi hàng kiến thiết chịu sự lãnh đạo hai chiều của Ngân hàng kiến thiết trung ương và của Ủy ban Hành chính đồng cấp.

Điều 5. – Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định chi tiết thi hành nghị định này.

Điều 6. – Nay hủy bỏ nghị định số 1163-TTg ngày 5-12-1956 quy định hệ thống tổ chức bộ máy cấp phát vốn kiến thiết cơ bản từ trung ương đến các địa phương.

Điều 7. – Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tổng Giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

Phan Kế Toại