Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-LĐ/NC

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC THỦ TỤC ĐIỀU HÒA PHÂN PHỐI NHÂN CÔNG GIỮA CƠ QUAN LAO ĐỘNG VỚI CÁC BỘ, CÁC NGÀNH, CÁC XÍ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP, CÔNG TRƯỜNG, NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Kính gửi:
Đồng kính gửi

- Các Ủy ban hành chính các khu, thành phố, và tỉnh
- Các ông Giám đốc Khu, Sở Lao động,
- Các ông Trưởng Ty Lao động tỉnh, thành phố
- Các Bộ, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

 

Căn cứ vào nhiệm vụ thống nhất quản lý, điều hòa, phân phối nhân công mà Chính phủ đã giao cho Bộ Lao động và Chỉ thị số 4549-TTg ngày 01-7-1957 của Thủ tướng phủ giải thích việc tuyển mộ nhân công của các xí nghiệp quốc doanh thực hành chế độ hạch toán kinh tế.

Sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với các Bộ, các ngành trong cuộc hội nghị ngày 13-9-1957,

Bộ Lao động ra Thông tư này nói về những nguyên tắc thủ tục điều hòa phân phối nhân công giữa cơ quan lao động với các Bộ, các ngành, các xí nghiệp, doanh nghiệp, công nông lâm trường, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển mộ nhân công của các ngành sử dụng, đồng thời đảm bảo được sự thống nhất quản lý, điều hòa, phân phối nhân công, thực hiện tốt các chính sách đối với lao động của Đảng và Chính phủ.

A. – VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG VÀO BIÊN CHẾ VÀ THUÊ MƯỚN TẠM THỜI.

1. Căn cứ vào kế hoạch nhân công toàn niên đã được ghi trong kế hoạch Nhà nước và Chính phủ chuẩn y, từng quý các Bộ, các ngành sử dụng nhân công làm bản yêu cầu gửi sang cơ quan lao động trước 1 tháng (thuộc kế hoạch Trung ương thì gửi sang Bộ Lao động, thuộc kế hoạch địa phương thì gửi sang Sở Lao động Thành phố hoặc Ty Lao động tỉnh) trong đó cần ghi rõ: số lượng từng loại nhân công (mộc, nề, máy, điện, lao động, vv…) tiêu chuẩn về nghề nghiệp, sức khỏe, chế độ sử dụng tạm thời hay tuyển vào biên chế, thời gian và địa điểm làm việc để cơ quan lao động nghiên cứu kế hoạch phân phối.

2. Theo kế hoạch phân phối của cơ quan lao động, các Bộ, các ngành có kế hoạch cụ thể giao trách nhiệm cho các xí nghiệp, doanh nghiệp, công nông lâm trường trực tiếp đi tuyển mộ. Nếu tuyển mộ theo kế hoạch đã phân phối mà gặp khó khăn chưa đủ yêu cầu, thì báo cho cơ quan lao động địa phương nơi tuyển mộ biết để đề nghị cơ quan  lao động cấp trên (Khu hoặc Sở) phân phối thêm ở nơi khác. Hoặc nếu ngành sử dụng biết ở địa phương  nào có loại nhân công thích hợp với yêu cầu thì báo cho cơ quan lao động biết để phân phối giới thiệu tuyển mộ.

Trường hợp cơ quan lao động có văn bản báo chính thức không đủ loại nhân công theo yêu cầu thì ngành sử dụng có quyền tự tuyển mộ loại nhân công theo tiêu chuẩn, chế độ như đã thỏa thuận với cơ quan lao động để đảm bảo  nhu cầu của ngành mình. Khi đi tuyển mộ ở địa phương nào cần có sự liên hệ phối hợp với cơ quan lao động địa phương có thể có sự cộng tác giúp đỡ và theo dõi được tình hình tuyển mộ.

3. Đối với những yêu cầu nhân công lẻ tẻ không ghi trong kế hoạch, sử dụng theo chế độ thuê mướn tạm thời, thì xí nghiệp, doanh nghiệp, công nông lâm trường thuộc kế hoạch  Trung ương ở địa phương nào trực tiếp yêu cầu với cơ quan cần điều chỉnh từ ngành này qua ngành khác thuộc hai Bộ khác nhau, đều phải qua cơ quan lao động các ngành không nên tự liên hệ giải quyết riêng với nhau để dẫn tới những ảnh hưởng không tốt về mặt tư tưởng, về mặt thực hiện chính sách và gây khó khăn cho việc quản lý của cơ quan lao động.

Khi điều chỉnh từ ngành này qua ngành khác, cơ quan lao động sẽ mời hai ngành tới thảo luận kế hoạch điều chỉnh, rồi hai ngành tổ chức thảo luận với nhau. Ngành sử dụng trước khi giao nhân công cho ngành khác phải thanh toán mọi quyền lợi mà nhân công có quyền được hưởng, nói rõ nhiệm vụ, công tác sắp tới và tổ chức kiểm điểm để thanh toán các thắc mắc còn tồn tại, rồi mới giao nhân công cho ngành mới để tránh khỏi những phiền phức sau này. Khi hai ngành giao nhận với nhau cần có biên bản làm thành ba bản: một bản giao cho ngành có nhân công hết việc, một bản giao cho ngành nhận nhân công và một bản giao cho cơ quan lao động để theo dõi.

Khi hai ngành đã giao nhận với nhau rồi thì tránh việc trả nhân công lại cho ngành cũ, trường hợp có những mắc mứu thì do hai ngành thương lượng với nhau mà giải quyết, không nên giới thiệu nhân công về cơ quan lao động yêu cầu giải quyết.

5. Đối với những loại nhân công sử dụng theo chế độ hợp đồng thuê mượn tạm thời đã hết việc, nếu ngành đó không tiếp tục sử dụng nữa hoặc cơ quan lao động không điều chỉnh cho ngành khác được, thì ngành sử dụng căn cứ vào thời hạn ghi trong hợp đồng cho nhân công về địa phương, đồng thời báo cho cơ quan lao động địa phương biết. Trước khi nhân công về ngành sử dụng phải thanh toán đầy đủ những quyền lợi đã ghi trong hợp đồng cho nhân công, tổ chức kiểm điểm, khen thưởng chu đáo. Trường hợp do kế hoạch sản xuất , kiết thiết, kinh doanh thay đổi hoặc hoàn thành sớm, nhân công hết việc làm hoặc nhân công chưa làm hết thời hạn ghi trong hợp đồng mà yêu cầu về trước. Các ngành sử dụng cần phối hợp với cơ quan lao động địa phương để cùng tìm biện pháp giải quyết.

Để việc thực hiện Thông tư này có kết quả, Bộ Lao động đề nghị các Bộ, các Ủy ban hành chính, các Khu, Sở, Ty Lao động có kế hoạch phổ biến sâu rộng cho cán bộ phụ trách các xí nghiệp, doanh nghiệp, công nông lâm trường và Ủy ban hành chính các huyện, quận xã, khu phố để thực hiện. Trong quá trình thực hiện gặp những mắc mứu khó khăn gì xin kịp thời báo cho Bộ Lao động để nghiên cứu bổ sung.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
Nguyễn Văn Tạo