Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4549-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1957

 

CHỈ THỊ

GIẢI THÍCH QUYỀN TỰ TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN CỦA XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 130/TTG

Kính gửi: Các Bộ

Ngày 4-4-1957 Thủ tướng Chính phủ có ra Quyết định số 130/TTg về việc thi hành từng bước chế độ hạch toán kinh tế, để tăng cường việc quản lý kinh doanh của các xí nghiệp quốc doanh.

Điều 3 nhỏ trong mục II có đoạn nói: các xí nghiệp có quyền tự quyết định việc chi tiêu về sản xuất và tuyển mộ công nhân, nhân viên theo như quy định trong kế hoạch, với điều kiện là chấp hành các kế hoạch đã được Nhà nước duyệt y.

Như thế nghĩa là: các xí nghiệp quốc doanh thi hành chế độ hạch toán kinh tế có quyền tự tuyển mộ nhân công theo yêu cầu tiêu chuẩn (sức khoẻ, kỹ thuật chuyên môn) của xí nghiệp mình với điều kiện là chấp hành kế hoạch nhân công đã được Nhà nước duyệt y, theo hướng phân phối giới thiệu của cơ quan Lao động. Trong khi tuyển mộ phải chấp hành những nguyên tắc, thủ tục do Bộ Lao động quy định, không được tuyển mộ ngang tắt, mà phải qua cơ quan Lao động phân phối.

Trường hợp cơ quan Lao động không phân phối và giới thiệu được người đủ tiêu chuẩn thì xí nghiệp có quyền không nhận, hoặc thuê mướn người khác để bảo đảm kế hoạch sản xuất.

Đề nghị quý Bộ cho nghiên cứu chấp hành đúng tinh thần chỉ thị này để tránh những lệch lạc có thể xảy ra như thuê mướn người bừa bãi, không qua cơ quan Lao động, gây thêm khó khăn cho công tác điều hoà nhân lực.

 

Lê Thanh Nghị

(Đã ký)