Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 156/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000;
Căn cứ Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7195/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2007/NĐ-CP;
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như sau
:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Kinh doanh bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật về tài chính có liên quan.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý nhà nước về việc thực hiện chế độ quản lý tài chính của doanh nghiệp.

4. Bộ Tài chính hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật về tài chính có liên quan và có biện pháp xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật.

II. VỐN ĐIỀU LỆ

1. Các quy định về vốn Điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (“Nghị định số 46/2007/NĐ-CP”).

2. Sau khi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, số tiền tại tài khoản phong toả của ngân hàng theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (“Nghị định số 45/2007/NĐ-CP”) được chuyển thành vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và được sử dụng theo các quy định về vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là số vốn điều lệ do chủ sở hữu thực góp vào doanh nghiệp.

4. Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải luôn duy trì số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định được quy định tại Điều 4 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP.

5. Vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải tương xứng với nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động của doanh nghiệp như sau:

5.1. Trong quá trình hoạt động kinh doanh nếu nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thấp hơn mức vốn pháp định thì doanh nghiệp phải bổ sung vốn điều lệ để bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu không thấp hơn mức vốn pháp định.

5.2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ có mức vốn điều lệ đã góp bằng mức vốn pháp định được kinh doanh bảo hiểm gốc các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ trừ bảo hiểm hàng không, bảo hiểm dầu khí, bảo hiểm vệ tinh. Để kinh doanh một hoặc tất cả các loại hình bảo hiểm này, doanh nghiệp phải bổ sung vốn điều lệ đã góp cao hơn mức vốn pháp định là 100 tỷ đồng Việt Nam.

5.3. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm kinh doanh đồng thời cả môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm thì phải bổ sung vốn điều lệ đã góp cao hơn mức vốn pháp định là 4 tỷ đồng Việt Nam.

5.4. Doanh nghiệp bảo hiểm có mức vốn điều lệ đã góp bằng mức vốn pháp định được mở tối đa 20 chi nhánh và văn phòng đại diện. Đối với mỗi chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tăng thêm doanh nghiệp bảo hiểm phải bổ sung vốn điều lệ đã góp là 10 tỷ đồng.

6. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập, tổ chức và hoạt động trước ngày Nghị định số 46/2007/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về vốn điều lệ bổ sung cụ thể như sau:

6.1. Trường hợp doanh nghiệp không thay đổi nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động thì thực hiện các quy định về bổ sung vốn điều lệ đã góp tại khoản 5 Mục II Thông tư này trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định số 46/2007/NĐ-CP có hiệu lực.

6.2. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động thì phải thực hiện ngay các quy định về vốn điều lệ đã góp bổ sung tại khoản 5 Mục II Thông tư này.

7. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có số vốn điều lệ đã góp thấp hơn mức vốn điều lệ đã góp quy định tại Thông tư này phải lập và gửi Bộ Tài chính kế hoạch bổ sung vốn điều lệ theo khoản 6 Mục II Thông tư này và phải thực hiện theo kế hoạch bổ sung vốn đã gửi Bộ Tài chính.

III. DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM

1. Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là khoản tiền mà doanh nghiệp phải trích lập nhằm mục đích thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã được xác định trước và phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết.

2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ:

2.1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ phải lập các loại dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP.

2.2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ được phép lựa chọn và đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo hướng dẫn tại điểm 2.4 khoản 2 Mục III Thông tư này. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ khác thì phải bảo đảm cho kết quả dự phòng nghiệp vụ cao hơn và được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi áp dụng.

2.3. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ không được thay đổi phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trong năm tài chính. Trong trường hợp thay đổi phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cho năm tài chính kế tiếp, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ phải đề nghị và được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi áp dụng.

2.4. Phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ:

2.4.1. Dự phòng phí chưa được hưởng:

a) Phương pháp trích lập theo tỷ lệ phần trăm của tổng phí bảo hiểm:

+ Đối với nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không: bằng 25% của tổng phí bảo hiểm giữ lại thuộc năm tài chính của nghiệp vụ bảo hiểm này.

+ Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm khác: bằng 50% của tổng phí bảo hiểm giữ lại thuộc năm tài chính của các nghiệp vụ bảo hiểm này.

b) Phương pháp trích lập theo hệ số của thời hạn hợp đồng bảo hiểm:

+ Phương pháp 1/8: Phương pháp này giả định phí bảo hiểm thuộc các hợp đồng bảo hiểm phát hành trong một quý của doanh nghiệp bảo hiểm phân bố đều giữa các tháng trong quý, hay nói một cách khác, toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một quý cụ thể được giả định là có hiệu lực vào giữa quý đó. Dự phòng phí chưa được hưởng sẽ được tính theo công thức sau:

Dự phòng phí chưa được hưởng

=

Phí bảo hiểm giữ lại

X

Tỷ lệ phí bảo hiểm chưa được hưởng

Ví dụ: Dự phòng phí chưa được hưởng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 được tính như sau:

Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 1 năm và còn hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2007:

Thời điểm hợp đồng bảo hiểm hết hiệu lực

Tỷ lệ phí bảo hiểm chưa được hưởng

Năm

Quý

2008

I

1/8

II

3/8

III

5/8

IV

7/8

Đối với hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 1 năm: Tỷ lệ phí bảo hiểm chưa được hưởng theo công thức trên sẽ có mẫu số bằng thời hạn của hợp đồng bảo hiểm (tính bằng số năm) nhân với 8. Dự phòng phí chưa được hưởng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 của hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 2 năm và còn hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 được tính như sau:

Thời điểm hợp đồng bảo hiểm hết hiệu lực

Tỷ lệ phí bảo hiểm chưa được hưởng

Năm

Quý

2008

I

1/16

II

3/16

III

5/16

IV

7/16

2009

I

9/16

II

11/16

III

13/16

IV

15/16

+ Phương pháp 1/24: Phương pháp này giả định phí bảo hiểm thuộc các hợp đồng bảo hiểm phát hành trong một tháng của doanh nghiệp bảo hiểm phân bố đều trong tháng, hay nói một cách khác, toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một tháng cụ thể được giả định là có hiệu lực vào giữa tháng đó. Dự phòng phí chưa được hưởng sẽ được tính theo công thức sau:

Dự phòng phí chưa được hưởng

=

Phí bảo hiểm giữ lại

X

Tỷ lệ phí bảo hiểm chưa được hưởng

Ví dụ: Dự phòng phí chưa được hưởng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 được tính như sau:

Đối với hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 1 năm và còn hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2007:

Thời điểm hợp đồng bảo hiểm hết hiệu lực

Tỷ lệ phí bảo hiểmchưa được hưởng

Năm

Tháng

2008

1

1/24

2

3/24

3

5/24

4

7/24

5

9/24

6

11/24

7

13/24

8

15/24

9

17/24

10

19/24

11

21/24

12

23/24

Đối với hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 1 năm: Tỷ lệ phí bảo hiểm chưa được hưởng theo công thức trên sẽ có mẫu số bằng thời hạn của hợp đồng bảo hiểm (tính bằng số năm) nhân với 24. Dự phòng phí chưa được hưởng tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 của hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 2 năm và còn hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 được tính như sau:

Thời điểm hợp đồng bảo hiểm hết hiệu lực

Tỷ lệ phí bảo hiểm chưa được hưởng

Năm

Tháng

2008

1

1/48

2

3/48

3

5/48

4

7/48

5

9/48

6

11/48

7

13/48

8

15/48

9

17/48

10

19/48

11

21/48

12

23/48

2009

1

25/48

2

27/48

3

29/48

4

31/48

5

33/48

6

35/48

7

37/48

8

39/48

9

41/48

10

43/48

11

45/48

12

47/48

c) Phương pháp trích lập dự phòng phí theo từng ngày: Phương pháp này có thể được áp dụng để tính dự phòng phí chưa được hưởng đối với hợp đồng bảo hiểm thuộc mọi thời hạn theo công thức tổng quát sau:

Dự phòng phí chưa được hưởng

Phí bảo hiểm giữ lại X Số ngày bảo hiểm còn lại của hợp đồng bảo hiểm

=

---------------------------------------------------------------

Tổng số ngày bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm

2.4.2 Dự phòng bồi thường:

a) Phương pháp trích lập dự phòng bồi thường theo hồ sơ yêu cầu đòi bồi thường: Theo phương pháp này, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ phải trích lập 2 loại dự phòng:

+ Dự phòng bồi thường cho các yêu cầu đòi bồi thường chưa được giải quyết: được trích lập cho từng nghiệp vụ bảo hiểm theo phương pháp ước tính số tiền bồi thường cho từng vụ tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm đã thông báo hoặc đã yêu cầu đòi bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm nhưng đến cuối năm tài chính chưa được giải quyết.

+ Dự phòng bồi thường cho các tổn thất đã phát sinh thuộc trách nhiệm bảo hiểm nhưng chưa thông báo hoặc chưa yêu cầu đòi bồi thường: được trích lập cho từng nghiệp vụ bảo hiểm theo công thức sau:


Dự phòng BT cho tổn thất đã phát sinh chưa thông báo hoặc chưa yêu cầu đòi BT cho năm TC hiện tại

Tổng số tiền BT cho tổn thất đã phát sinh chưa thông báo hoặc chưa yêu cầu đòi BT của 3 năm TC trước liên tiếp

Số tiền BT phát sinh của năm TC hiện tại

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh của năm TC hiện tại

Thời gian chậm yêu cầu đòi BT bình quân của năm TC hiện tại

=

--------------------------

x

x

----------------------

x

--------------------

Tổng số tiền BT phát sinh của 3 năm TC trước liên tiếp

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của năm TC trước

Thời gian chậm yêu cầu đòi BT bình quân của năm TC trước

Trong đó:

Số tiền bồi thường phát sinh của một năm tài chính bao gồm số tiền bồi thường thực trả trong năm cộng với dự phòng bồi thường cho các yêu cầu đòi bồi thường chưa được giải quyết tại thời điểm cuối năm.

Thời gian chậm yêu cầu đòi bồi thường bình quân là thời gian bình quân từ khi tổn thất xảy ra tới khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được thông báo tổn thất hoặc hồ sơ yêu cầu đòi bồi thường (tính bằng số ngày).

b) Phương pháp trích lập dự phòng bồi thường theo hệ số phát sinh bồi thường:

Phương pháp này được áp dụng để trích lập dự phòng bồi thường cho từng nghiệp vụ bảo hiểm dựa trên nguyên lý sử dụng số liệu bồi thường trong quá khứ để tính toán các hệ số phát sinh bồi thường nhằm dự đoán số tiền doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ phải bồi thường trong tương lai. Để tính toán dự phòng bồi thường theo phương pháp này, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ cần phân tích các dữ liệu quá khứ để đảm bảo rằng việc thanh toán bồi thường qua các năm tuân theo các quy luật ổn định và không có sự bất thường.

Ví dụ: Tính dự phòng bồi thường theo phương pháp hệ số phát sinh bồi thường cho một nghiệp vụ bảo hiểm nhất định tại thời điểm 31/12/2007:

+ Bước 1: Thống kê toàn bộ các khoản thanh toán bồi thường thực trả tới thời điểm 31/12/2007 phân theo năm xảy ra tổn thất và năm bồi thường theo bảng sau (số liệu chỉ mang tính minh họa):

Đơn vị: triệu đồng

Năm xảy ra tổn thất

Năm bồi thường

1

2

3

4

5

6

7

8

2000

5.445

3.157

2.450

1.412

600

352

431

185

2001

5.847

3.486

1.366

848

1.045

1.054

369

2002

5.981

4.854

1.948

2.554

1.680

489

2003

7.835

4.453

3.888

3.335

2.088

2004

9.763

6.517

3.563

3.984

2005

10.745

6.184

4.549

2006

14.137

8.116

2007

15.162

Theo bảng thống kê bồi thường nêu trên (dòng 2000):

Số tiền bồi thường thực trả trong năm 2000 (năm bồi thường thứ 1) cho các tổn thất xảy ra trong năm 2000 là 5.445 triệu đồng.

Số tiền bồi thường thực trả trong năm 2001 (năm bồi thường thứ 2) cho các tổn thất xảy ra trong năm 2000 là 3.157 triệu đồng.

Số tiền bồi thường thực trả trong năm 2002 (năm bồi thường thứ 3) cho các tổn thất xảy ra trong năm 2000 là 2.450 triệu đồng.

Việc thống kê số tiền bồi thường trong các năm tiếp theo cho các tổn thất xảy ra trong năm 2000 được tiến hành tương tự như trên cho tới khi không còn khoản tiền bồi thường nào phát sinh thêm nữa. Ở ví dụ này, sau năm 2007 (năm bồi thường thứ 8) không còn khoản tiền bồi thường nào phải thanh toán cho các tổn thất xảy ra trong năm 2000.

Việc thống kê số tiền bồi thường cho các tổn thất xảy ra trong năm 2001, 2002,...., 2007 được thực hiện tương tự như năm 2000. Số năm quá khứ cần thống kê số liệu bồi thường sẽ tùy thuộc vào độ dài thời gian từ khi tổn thất xảy ra tới khi tổn thất được bồi thường hết. Thông thường, các nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm có số năm quá khứ cần thống kê số liệu bồi thường nhiều hơn là các nghiệp vụ bảo hiểm khác như bảo hiểm tài sản...

+ Bước 2: Chuyển bảng thống kê số liệu bồi thường theo từng năm đã lập ở trên thành bảng thống kê số liệu bồi thường luỹ kế, trong đó số liệu bồi thường luỹ kế của mỗi năm là tổng các khoản bồi thường thực trả của năm đó và các năm trước đó.

Đơn vị: triệu đồng

Năm xảy ra tổn thất

Năm bồi thường

1

2

3

4

5

6

7

8

2000

5.445

8.602

11.052

12.464

13.064

13.416

13.847

14.032

2001

5.847

9.333

10.699

11.547

12.592

13.646

14.015

2002

5.981

10.835

12.783

15.337

17.017

17.506

2003

7.835

12.288

16.176

19.511

21.599

2004

9.763

16.280

19.843

23.827

2005

10.745

16.929

21.478

2006

14.137

22.253

2007

15.162

Theo bảng thống kê số liệu bồi thường luỹ kế nêu trên (dòng năm 2000):

Số tiền bồi thường luỹ kế năm 2000 (năm bồi thường thứ 1) cho các tổn thất xảy ra trong năm 2000 là 5.445 triệu đồng.

Số tiền bồi thường luỹ kế năm 2001 (năm bồi thường thứ 2) cho các tổn thất xảy ra trong năm 2000 là 3.157 triệu đồng + 5.445 triệu đồng = 8.602 triệu đồng.

Số tiền bồi thường luỹ kế năm 2002 (năm bồi thường thứ 3) cho các tổn thất xảy ra trong năm 2000 là 2.450 triệu đồng + 8.602 triệu đồng = 11.052 triệu đồng.

+ Bước 3: Tính hệ số phát sinh bồi thường qua các năm bằng cách chia số liệu bồi thường luỹ kế của năm sau cho năm trước đó.

Đơn vị: triệu đồng

Năm xảy ra tổn thất

Hệ số phát sinh bồi thường

2/1

3/2

4/3

5/4

6/5

7/6

8/7

2000

1.580

1.285

1.128

1.048

1.027

1.032

1.013

2001

1.596

1.146

1.079

1.090

1.084

1.027

2002

1.812

1.180

1.200

1.110

1.029

2003

1.568

1.316

1.206

1.107

2004

1.668

1.219

1.201

2005

1.576

1.269

2006

1.574

Hệ số phát sinh BT bình quân

1.625

1.236

1.163

1.089

1.047

1.030

1.013

Sau đó tính hệ số phát sinh bồi thường bình quân từ năm thứ 1 qua năm thứ 2, từ năm thứ 2 qua năm thứ 3, từ năm thứ 3 qua năm thứ 4....bằng cách tính giá trị trung bình của hệ số phát sinh bồi thường của từng cột trong bảng trên.

+ Bước 4: Sử dụng hệ số phát sinh bồi thường bình quân tính được ở bước 3 để ước tính số tiền bồi thường luỹ kế của từng năm cho các tổn thất xảy ra trong các năm 2000, 2001,..., 2007 (phần in đậm trong bảng dưới đây):

Đơn vị: triệu đồng

Năm xảy ra tổn thất

Năm bồi thường

1

2

3

4

5

6

7

8

2000

5.445

8.602

11.052

12.464

13.064

13.416

13.847

14.032

2001

5.847

9.333

10.699

11.547

12.592

13.646

14.015

14.197

2002

5.981

10.835

12.783

15.337

17.017

17.506

18.031

18.266

2003

7.835

12.288

16.176

19.511

21.599

22.614

23.293

23.595

2004

9.763

16.280

19.843

23.827

25.948

27.167

27.982

28.346

2005

10.745

16.929

21.478

24.979

27.202

28.481

29.335

29.716

2006

14.137

22.253

27.505

31.988

34.835

36.472

37.566

38.055

2007

15.162

24.638

30.453

35.417

38.569

40.382

41.593

42.134

Theo bảng trên (dòng năm 2007):

Số tiền bồi thường luỹ kế năm 2008 (năm bồi thường thứ 2) cho các tổn thất xảy ra trong năm 2007 là 15.162 triệu đồng x 1,625 = 24.638 triệu đồng (1,625 là hệ số phát sinh bồi thường bình quân từ năm thứ 1 qua năm thứ 2).

Số tiền bồi thường luỹ kế năm 2009 (năm bồi thường thứ 3) cho các tổn thất xảy ra trong năm 2007 là 24.638 triệu đồng x 1,236 = 30.453 triệu đồng (1,236 là hệ số phát sinh bồi thường bình quân từ năm thứ 2 qua năm thứ 3).

Số tiền bồi thường luỹ kế năm 2010 (năm bồi thường thứ 4) cho các tổn thất xảy ra trong năm 2007 là 30.453 triệu đồng x 1,163 = 35.417 triệu đồng (1,163 là hệ số phát sinh bồi thường bình quân từ năm thứ 3 qua năm thứ 4).

Số tiền bồi thường luỹ kế của từng năm cho các tổn thất xảy ra trong năm 2006, 2005,....,2000 tính tương tự như năm 2007.

+ Bước 5: Ước tính dự phòng bồi thường:

Dự phòng bồi thường tại thời điểm 31/12/2007 được ước tính bằng cách lấy tổng số tiền ước tính phải bồi thường cho các tổn thất xảy ra trong các năm 2000, 2001,..., 2007 trừ đi tổng số tiền đã bồi thường cho các tổn thất đó tính tới ngày 31/12/2007, trong đó:

Tổng số tiền ước tính phải bồi thường cho các tổn thất xảy ra trong các năm 2000, 2001,..., 2007 chính là số tiền bồi thường luỹ kế ở năm bồi thường thứ 8 của bảng trên.

Tổng số tiền đã bồi thường cho các tổn thất xảy ra trong các năm 2000, 2001,..., 2007 tính tới thời điểm 31/12/2007 chính là số tiền bồi thường luỹ kế nằm dọc theo đường chéo của bảng trên.

Đơn vị: triệu đồng

Năm xảy ra tổn thất

Năm bồi thường

Tính toán dự phòng BT tại 31/12/2007

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng số tiền ước tính phải BT

Tổng số tiền đã BT tới ngày 31/12/07

Dự phòng bồi thường ước tính

2000

14.032

14.032

14.032

0

2001

14.015

14.197

14.197

14.015

182

2002

17.506

18.266

18.266

17.506

760

2003

21.599

23.595

23.595

21.599

1.996

2004

23.827

28.346

28.346

23.827

4.519

2005

21.478

29.716

29.716

21.478

8.238

2006

22.253

38.055

38.055

22.253

15.802

2007

15.162

42.134

42.134

15.162

26.972

TỔNG CỘNG

208.341

149.872

58.469

Như vậy, với số liệu thống kê bồi thường như trên, dự phòng bồi thường ước tính của nghiệp vụ bảo hiểm mà ta đang nghiên cứu tại thời điểm 31/12/2007 là 58.469 triệu đồng.

2.4.3. Dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất:

Dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất được trích lập hàng năm cho đến khi khoản dự phòng này bằng 100% phí thực giữ lại trong năm tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. Mức trích lập hàng năm được áp dụng theo tỷ lệ từ 3% đến 5% phí thực giữ lại.

3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:

3.1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải lập các loại dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP và phải được chuyên gia tính toán của doanh nghiệp xác nhận.

3.2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được phép lựa chọn và đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn phương pháp và cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định tại điểm 3.4 khoản 3 Mục III Thông tư này. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp và cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ khác thì phải bảo đảm cho kết quả dự phòng nghiệp vụ cao hơn và được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi áp dụng.

3.3. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ không được phép thay đổi phương pháp và cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm trong năm tài chính. Trong trường hợp thay đổi phương pháp và cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm cho năm tài chính kế tiếp, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải đề nghị và được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi áp dụng.

3.4. Phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ:

3.4.1. Dự phòng toán học:

a) Phương pháp trích lập: theo phương pháp phí bảo hiểm thuần được điều chỉnh bởi hệ số Zillmer 3% số tiền bảo hiểm. Phí bảo hiểm thuần được điều chỉnh dùng để tính dự phòng không được cao hơn 90% phí bảo hiểm thực tế thu được.

b) Nguyên tắc tính dự phòng: dự phòng toán học theo phương pháp phí bảo hiểm thuần được điều chỉnh Zillmer 3% số tiền bảo hiểm tính theo nguyên tắc sau:

Dự phòng toán học

=

Giá trị hiện tại của tổng số tiền bảo hiểm sẽ phải trả trong tương lai

-

Giá trị hiện tại của tổng số phí bảo hiểm thuần điều chỉnh Zillmer 3% số tiền bảo hiểm sẽ thu trong tương lai

c) Cơ sở tính dự phòng: doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ sử dụng các cơ sở sau đây để tính dự phòng toán học:

+ Bảng tỷ lệ tử vong quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này (Bảng tỷ lệ tử vong CSO 1980).

+ Lãi suất kỹ thuật tối đa bằng 80% lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tại thời điểm gần nhất trước thời điểm trích lập dự phòng.

d) Dự phòng toán học được coi là bằng 0 trong trường hợp tính theo phương pháp và cơ sở nêu trên cho ra kết quả là số âm.

3.4.2. Dự phòng phí chưa được hưởng: được áp dụng như đối các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ.

3.4.3. Dự phòng bồi thường: được trích theo phương pháp từng hồ sơ với mức trích lập được tính trên cơ sở thống kê số tiền bảo hiểm phải trả cho từng hồ sơ đã yêu cầu đòi bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm nhưng đến cuối năm tài chính chưa được giải quyết.

3.4.4. Dự phòng chia lãi: chỉ áp dụng với những hợp đồng có lãi chia được tích lũy qua các năm hợp đồng bảo hiểm và được tính theo công thức sau:

Dự phòng chia lãi

=

Tổng lãi công bố chia cho chủ hợp đồng trong năm tài chính

+

Giá trị tích lũy của lãi đã công bố chia cho chủ hợp đồng trong các năm tài chính trước nhưng chưa chi trả

3.4.5. Dự phòng bảo đảm cân đối: được trích lập hàng năm cho đến khi khoản dự phòng này bằng 5% phí bảo hiểm thu được trong năm tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm. Mức trích lập hàng năm là 1% từ lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp bảo hiểm.

IV. ĐẦU TƯ VỐN

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện đầu tư vốn theo quy định tại Mục 3, Chương II Nghị định số 46/2007/NĐ-CP.

2. Phần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tương ứng với mức vốn pháp định của doanh nghiệp chỉ được đầu tư tại Việt Nam và không được sử dụng để đầu tư dưới hình thức là các khoản cho vay, đầu tư trở lại cho các cổ đông hoặc người có liên quan quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp là các khoản tiền gửi ngân hàng.

3. Phần vốn chủ sở hữu tương ứng với biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đầu tư theo quy định đối với đầu tư vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ quy định tại Điều 14 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP và không được sử dụng để đầu tư dưới hình thức là các khoản cho vay, đầu tư trở lại cho các cổ đông hoặc người có liên quan quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp là các khoản tiền gửi ngân hàng.

4. Mọi khoản đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư ra nước ngoài và phải thực hiện dưới tên của doanh nghiệp đó và được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi tiến hành.

5. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải hạch toán tách bạch các khoản đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ và bảo đảm việc ghi nhận các tài sản đầu tư được thực hiện một cách nhất quán.

V. KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì khả năng thanh toán trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm thấp hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu.

3. Biên khả năng thanh toán tối thiểu:

3.1. Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là số lớn hơn của các kết quả tính toán sau:

+ 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán;

+ 12,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán.

Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm không đáp ứng điều kiện về nhượng tái bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính thì biên khả năng thanh toán tối thiểu được tính bằng 100% số phí bảo hiểm gốc của những hợp đồng bảo hiểm đó.

3.2. Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:

3.2.1. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn 5 năm trở xuống bằng tổng của 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và 0,1% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro;

3.2.2. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn trên 5 năm bằng tổng của 4% dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và 0,3% số tiền bảo hiểm chịu rủi ro.

Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro là phần chênh lệch giữa tổng số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và tổng dự phòng nghiệp vụ.

4. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm là phần chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán. Tính thanh khoản của các tài sản khi tính biên khả năng thanh toán được xác định như sau:

4.1. Các tài sản được chấp nhận toàn bộ giá trị hạch toán:

4.1.1. Các khoản tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, trái phiếu chính phủ.

4.1.2. Các tài sản tương ứng với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư.

4.2. Các tài sản bị loại trừ toàn bộ giá trị hạch toán:

4.2.1. Các khoản vốn góp để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm khác từ nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm;

4.2.2. Tài sản tương ứng với quỹ khen thưởng, phúc lợi (nếu có);

4.2.3. Các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng;

4.2.4. Tài sản cố định vô hình trừ phần mềm máy tính;

4.2.5. Chi phí trả trước, cho vay không có bảo lãnh, các khoản tạm ứng, trang thiết bị và đồ dùng văn phòng, các khoản phải thu nội bộ;

4.2.6. Phải thu phí bảo hiểm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn trên 2 năm sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định của pháp luật;

4.2.7. Các khoản cho vay, đầu tư trở lại cho các cổ đông hoặc người có liên quan quy định tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp là các khoản tiền gửi ngân hàng.

4.3. Các tài sản bị loại trừ một phần giá trị hạch toán:

4.3.1.Các tài sản đầu tư:

a) Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh: loại trừ 1% giá trị hạch toán;

b) Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh: loại trừ 3% giá trị hạch toán;

c) Cổ phiếu được niêm yết: loại trừ 15% giá trị hạch toán;

d) Cổ phiếu không được niêm yết: loại trừ 20% giá trị hạch toán;

đ) Đầu tư trực tiếp vào bất động sản do chính doanh nghiệp sử dụng: loại trừ 8% giá trị hạch toán;

e) Đầu tư trực tiếp vào bất động sản để cho thuê, các khoản cho vay thương mại có bảo lãnh: loại trừ 15% giá trị hạch toán;

g) Vốn góp vào các doanh nghiệp khác trừ doanh nghiệp bảo hiểm: loại trừ 20% giá trị hạch toán.

4.3.2. Các khoản phải thu:

a) Phải thu phí bảo hiểm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn từ 90 ngày đến dưới 1 năm sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định của pháp luật: loại trừ 30%;

b) Phải thu phí bảo hiểm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định của pháp luật: loại trừ 50%.

4.3.3. Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình là phần mềm máy tính và hàng tồn kho: loại trừ 25% giá trị hạch toán.

4.3.4. Tài sản khác: loại trừ 15% giá trị hạch toán.

VI. DOANH THU, CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

1. Doanh thu:

1.1. Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm các khoản thu theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP, bao gồm:

1.1.1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Thu phí bảo hiểm gốc; thu phí nhận tái bảo hiểm; thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; thu phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100%; thu phí giám định tổn thất không kể giám định hộ giữa các đơn vị thành viên hạch toán nội bộ trong cùng một doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập sau khi đã trừ đi các khoản phải chi để giảm thu như: hoàn phí bảo hiểm; giảm phí bảo hiểm; phí nhượng tái bảo hiểm; hoàn phí nhận tái bảo hiểm; giảm phí nhận tái bảo hiểm; hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm.

1.1.2. Doanh thu hoạt động tài chính: Thu hoạt động đầu tư theo quy định tại Mục 3 Chương II Nghị định số 46/2007/NĐ-CP; thu từ hoạt động mua bán chứng khoán; thu lãi trên số tiền ký quỹ; thu cho thuê tài sản và các khoản thu hoạt động tài chính khác theo quy định của pháp luật.

1.1.3. Thu nhập hoạt động khác: Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; các khoản nợ khó đòi đã xoá nay thu hồi được và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

1.2. Nguyên tắc xác định doanh thu:

1.2.1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ được xác định theo nguyên tắc sau:

- Doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán khoản thu phí bảo hiểm gốc vào thu nhập khi phát sinh trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với bên mua bảo hiểm theo quy định tại Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm, cụ thể như sau:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán vào thu nhập khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm hoặc có bằng chứng doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm.

+ Doanh nghiệp bảo hiểm có thoả thuận cho bên mua bảo hiểm được nợ phí bảo hiểm. Trong trường hợp này doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải hạch toán vào thu nhập khoản tiền cho bên mua bảo hiểm nợ mặc dù bên mua bảo hiểm chưa đóng phí bảo hiểm.

+ Doanh nghiệp thoả thuận với bên mua bảo hiểm việc đóng phí bảo hiểm theo kỳ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán vào thu nhập tương ứng với kỳ hoặc các kỳ phí bảo hiểm đã phát sinh, không hạch toán vào thu nhập phần phí bảo hiểm chưa đến kỳ bên mua bảo hiểm phải nộp phí theo như đã thoả thuận.

+ Trường hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán vào thu nhập tiền thu phí bảo hiểm gốc được phân bổ theo tỷ lệ đồng bảo hiểm.

- Doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán thu phí nhận tái bảo hiểm, thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động nhượng tái bảo hiểm khi bản thanh toán về tái bảo hiểm được xác nhận. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thỏa thuận với bên nhượng tái bảo hiểm việc đóng phí bảo hiểm theo kỳ thì sẽ hạch toán vào thu nhập tương ứng với kỳ hoặc các kỳ phí nhận tái bảo hiểm đã phát sinh, không hạch toán vào thu nhập phần phí bảo hiểm chưa đến kỳ bên nhượng tái bảo hiểm phải thanh toán theo như đã thoả thuận.

- Đối với các khoản thu còn lại: doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán vào thu nhập ngay khi hoạt động kinh tế phát sinh, có bằng chứng chấp thuận thanh toán của các bên, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Đối với các khoản phải chi để giảm thu: doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán vào giảm thu nhập ngay khi hoạt động kinh tế phát sinh, có bằng chứng chấp thuận của các bên, không phân biệt đã chi tiền hay chưa chi tiền.

1.2.2. Doanh thu hoạt động tài chính là số tiền phải thu phát sinh trong năm tài chính.

1.2.3. Thu nhập hoạt động khác là toàn bộ số tiền bán hàng hoá, dịch vụ sau khi đã trừ các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (nếu có chứng từ hợp lệ) được khách hàng chấp thuận thanh toán, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Chi phí:

Chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm là các khoản phải chi, phải trích phát sinh trong kỳ theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP, bao gồm:

2.1. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

2.1.1 Chi bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm gốc (chi bồi thường bảo hiểm gốc đối với bảo hiểm phi nhân thọ, trả tiền bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ), hợp đồng tái bảo hiểm sau khi đã trừ đi các khoản phải thu để giảm chi như thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm, thu đòi người thứ ba bồi hoàn, thu hàng đã xử lý, bồi thường 100%;

2.1.2. Trích lập dự phòng nghiệp vụ theo quy định tại Mục III Thông tư này;

2.1.3. Chi hoa hồng bảo hiểm, hoa hồng môi giới bảo hiểm theo quy định tại điểm 6 Mục V Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2007/NĐ-CP;

2.1.4 Chi giám định tổn thất theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP;

2.1.5. Chi phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

2.1.6 Chi xử lý hàng tổn thất đã được giải quyết bồi thường 100%;

2.1.7. Chi quản lý đại lý bảo hiểm như chi đào tạo, tuyển dụng đại lý; chi khen thưởng đại lý và các khoản chi phí khác theo thoả thuận tại hợp đồng đại lý;

2.1.8. Chi đề phòng, hạn chế tổn thất, mức chi không quá 2% số phí bảo hiểm thực tế thu trong năm tài chính để chi cho các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Nghị định 45/2007/NĐ-CP;

2.1.9. Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm bao gồm các khoản chi cho công tác thu thập thông tin, điều tra, thẩm định về đối tượng bảo hiểm;

2.1.10. Trích 5% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thu được hàng năm đóng góp kinh phí cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy; trích tối thiểu 2% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thực thu hàng năm để đóng góp vào quỹ tuyên truyền và bảo đảm an toàn giao thông; các khoản trích kinh phí về nghiệp vụ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật;

2.1.11. Các khoản chi, trích khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Chi phí hoạt động tài chính là số phải chi trong năm tài chính bao gồm:

2.2.1. Chi phí cho hoạt động đầu tư theo quy định tại Mục 3 Chương II Nghị định số 46/2007/NĐ-CP;

2.2.2. Thu nhập đầu tư phải trả cho bên mua bảo hiểm theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;

2.2.3. Chi phí cho thuê tài sản;

2.2.4. Chi thủ tục phí ngân hàng, trả lãi tiền vay;

2.2.5. Chi, trích khác theo quy định của pháp luật.

2.3. Chi phí hoạt động khác là số phải chi trong năm tài chính bao gồm:

2.3.1. Chi nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;

2.3.2. Chi phí cho việc thu hồi khoản nợ phải thu khó đòi đã xoá nay thu hồi được;

2.3.3. Chi, trích khác theo quy định của pháp luật.

3. Các quy định khác về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngoài các quy định tại điểm 1 và 2 nêu trên, các khoản doanh thu, chi phí khác của doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định của pháp luật.

VII. DOANH THU, CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

1. Doanh thu:

Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định tại Điều 24 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP, bao gồm:

1.1. Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm: thu hoa hồng môi giới bảo hiểm sau khi trừ đi khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm, giảm hoa hồng môi giới bảo hiểm.

1.2. Doanh thu hoạt động tài chính: thu từ hoạt động mua bán chứng khoán; thu lãi tiền gửi, lãi trên số tiền cho vay; thu cho thuê tài sản và các khoản thu hoạt động tài chính khác theo quy định của pháp luật.

1.3. Thu nhập hoạt động khác: thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; các khoản nợ khó đòi đã xoá nay thu hồi được.

2. Chi phí

2.1. Chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định tại Điều 25 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP, bao gồm:

2.1.1. Chi phí hoạt động môi giới bảo hiểm: chi hoạt động môi giới bảo hiểm; chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

2.1.2. Chi phí hoạt động tài chính: chi phí cho thuê tài sản; chi thủ tục phí ngân hàng, trả lãi tiền vay;

2.1.3. Chi phí hoạt động khác: chi nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; chi phí cho việc thu hồi khoản nợ phải thu khó đòi đã xoá nay thu hồi được.

2.2. Các khoản chi của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phát sinh trong kỳ phải có hoá đơn hoặc chứng từ hợp lệ.

3. Ngoài các quy định tại khoản 1 và 2 nêu trên, các khoản doanh thu, chi phí khác của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo quy định của pháp luật.

VIII. TÁCH QUỸ VÀ PHÂN CHIA THẶNG DƯ TRONG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

1. Tách quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng:

1.1. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải tách và hạch toán riêng nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm thu được của bên mua bảo hiểm (sau đây gọi tắt là quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng).

1.2. Quỹ chủ hợp đồng được tiếp tục chia tách thành quỹ chủ hợp đồng không tham gia chia lãi, quỹ chủ hợp đồng có tham gia chia lãi. Tùy theo yêu cầu của Bộ Tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, các quỹ chủ hợp đồng này có thể được tiếp tục tách chi tiết hơn.

1.3. Việc tách tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của từng quỹ phải bảo đảm công bằng, hợp lý, khách quan.

1.4. Tài sản hình thành từ các quỹ chủ hợp đồng được dùng để đáp ứng các trách nhiệm và chi phí liên quan tới các giao dịch kinh doanh của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm đó. Doanh nghiệp bảo hiểm không được sử dụng tài sản của quỹ chủ hợp đồng để chi trả các khoản tiền phạt do hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm hợp đồng của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

1.5. Các giao dịch phát sinh về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí liên quan trực tiếp đến quỹ nào thì sẽ được ghi nhận riêng cho quỹ đó. Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm các giao dịch liên quan đến nhiều quỹ phải được tập hợp và phân bổ cho từng quỹ dựa trên cơ sở công bằng và hợp lý. Doanh nghiệp xác định và phải đăng ký với Bộ Tài chính các nguyên tắc phân bổ trước khi áp dụng. Mọi thay đổi đối với các nguyên tắc này phải được Bộ Tài chính chấp thuận.

1.6. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thực hiện báo cáo việc tách và duy trì quỹ chủ hữu và quỹ chủ hợp đồng theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm khả năng thanh toán của quỹ chủ hợp đồng:

2.1. Trong suốt thời gian hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải bảo đảm khả năng thanh toán cho từng quỹ chủ hợp đồng. Trường hợp quỹ chủ hợp đồng bị thâm hụt (giá trị tài sản thấp hơn mức trách nhiệm), doanh nghiệp phải có trách nhiệm bổ sung từ quỹ chủ sở hữu cho quỹ chủ hợp đồng đó phần thâm hụt. Khi quỹ chủ hợp đồng đó có thặng dư (là phần chênh lệch dương giữa tài sản và trách nhiệm của quỹ) thì doanh nghiệp có thể được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã bổ sung trước đây với điều kiện việc hoàn lại đó không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của quỹ chủ hợp đồng đó. Các giao dịch này phải được chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm xác nhận.

2.2. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ duy trì nhiều quỹ chủ hợp đồng thì doanh nghiệp không được sử dụng thặng dư của quỹ chủ hợp đồng này để bổ sung cho quỹ chủ hợp đồng khác bị thâm hụt.

2.3. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ phải ghi nhận bằng văn bản mọi giao dịch liên quan đến khoản bổ sung thâm hụt từ quỹ chủ sở hữu cho quỹ chủ hợp đồng và hoàn trả từ quỹ chủ hợp đồng về quỹ chủ sở hữu.

3. Phân chia thặng dư trong bảo hiểm nhân thọ:

3.1. Trường hợp quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm có tham gia chia lãi có thặng dư vào thời điểm kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ thặng dư để phân chia cho các chủ hợp đồng bảo hiểm của quỹ chủ hợp đồng đó và chủ sở hữu sau khi có ý kiến phê chuẩn của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp. Thặng dư quỹ chủ hợp đồng để lại chưa chia nhằm mục đích bảo đảm ổn định các khoản chia thặng dư trong tương lai.

3.2. Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ được lựa chọn phương pháp phân chia thặng dư quỹ chủ hợp đồng dưới hình thức trả tiền mặt cho chủ hợp đồng, trả bảo tức tích lũy hoặc gia tăng số tiền bảo hiểm trình Bộ Tài chính chấp thuận. Phương pháp phân chia thặng dư quỹ chủ hợp đồng phải bảo đảm chủ hợp đồng bảo hiểm nhận được không thấp hơn 70% tổng số lãi thu được và sự công bằng giữa các chủ hợp đồng.

IX. LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

1. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo quy định tại chương V Nghị định số 46/2007/NĐ-CP.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phân phối lợi nhuận còn lại theo quy định của pháp luật sau khi đáp ứng được các quy định về khả năng thanh toán.

X. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH, KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

1. Công tác quản trị tài chính của công ty cổ phần bảo hiểm, công ty cổ phần môi giới bảo hiểm phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

1.1. Cơ cấu vốn điều lệ:

1.1.1. Một cổ đông là cá nhân được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ;

1.1.2. Một cổ đông là tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ;

1.1.3. Cổ đông và những người có liên quan của cổ đông đó được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ;

1.1.4. Việc sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ nêu trên phải được Bộ trưởng Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở lợi ích quốc gia.

1.1.5. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp, trong đó các cổ đông sáng lập là tổ chức phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% tổng số cổ phần của các cổ đông sáng lập. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ sau thời hạn ba năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

1.2. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với cổ đông trong các trường hợp được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thực hiện tự quản lý, giám sát theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP.

2.1. Việc xây dựng các quy chế tự quản lý, giám sát bao gồm quy chế tài chính, quy chế đầu tư, quy chế kiểm soát và kiểm toán nội bộ và các quy trình thủ tục tương ứng của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải bảo đảm:

2.1.1. Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

2.1.2. Hạn chế và phòng ngừa rủi ro về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, bảo đảm giá trị tài sản đầu tư tương xứng với trách nhiệm và đặc thù rủi ro của doanh nghiệp.

2.1.3. Xác định rõ trách nhiệm của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp, các nhân viên, đại lý có liên quan.

2.1.4. Quy định rõ hình thức xử lý kỷ luật khi có sai phạm.

2.2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải tổ chức thực hiện các quy chế tự quản lý, giám sát và định kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy chế này trong doanh nghiệp.

2.3. Các quy chế về tự quản lý, giám sát; các báo cáo định kỳ và đột xuất giám sát việc thực hiện các quy chế này và các báo cáo xử lý các trường hợp vi phạm phải được lưu trữ đầy đủ bằng văn bản để phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra và quản lý giám sát doanh nghiệp.

3. Các quy định về kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm:

3.1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ.

3.2. Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ:

3.2.1 Tính độc lập: Hoạt động kiểm toán nội bộ phải độc lập với các hoạt động điều hành, tác nghiệp của doanh nghiệp.

3.2.2 Tính khách quan: Hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm toán viên nội bộ phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, không định kiến khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ.

3.2.3 Tính chuyên nghiệp: Kiểm toán viên nội bộ phải là người có kiến thức, trình độ và kỹ năng kiểm toán nội bộ cần thiết, không kiêm nhiệm các cương vị, các công việc chuyên môn khác của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

3.3. Nội dung hoạt động của kiểm toán nội bộ bao gồm việc rà soát, đánh giá:

3.3.1. Mức độ đầy đủ, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

3.3.2. Việc áp dụng, tính hiệu lực, hiệu quả của các quy trình nhận dạng, phương pháp đo lường và quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

3.3.3. Hệ thống thông tin quản lý và hệ thống thông tin tài chính.

3.3.4. Tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và mức độ chính xác của hệ thống hạch toán kế toán và các báo cáo tài chính.

3.3.5. Cơ chế bảo đảm sự tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định về trích lập dự phòng nghiệp vụ, đầu tư và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, các quy định nội bộ, các quy trình, quy tắc tác nghiệp, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

3.3.6. Thực hiện các nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ.

3.3.7 Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải xây dựng bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và bảo đảm duy trì quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

3.4. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện các quy định về kiểm toán nội bộ tại Thông tư này.

4. Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải được tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam kiểm toán và xác nhận các vấn đề tài chính trọng yếu sau:

4.1. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Hoạt động nhận và nhượng tái bảo hiểm, trích lập dự phòng nghiệp vụ, khả năng thanh toán, hoa hồng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, các khoản đầu tư từ vốn chủ sở hữu, đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ, tài sản cố định và khấu hao, các khoản phải thu, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, chi phí xây dựng cơ bản dở dang; tách quỹ và phân chia thặng dư quỹ chủ hợp đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

4.2. Đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, các khoản đầu tư, tài sản cố định và khấu hao, các khoản phải thu, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

XI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Báo cáo tài chính:

1.1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện quyết toán tài chính và chấp hành đầy đủ các quy định về báo cáo tài chính, lập và gửi cho cơ quan tài chính Nhà nước, cơ quan thống kê, cơ quan thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.2. Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán phải có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam.

1.3. Hàng quý, năm doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi bảo hiểm phải lập và gửi báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính kèm theo bản mềm.

2. Báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện lập và gửi cho Bộ Tài chính các báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ theo tháng, quý và năm và kèm theo bản mềm cụ thể như sau:

2.1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ:

2.1.1. Báo cáo kết quả hoạt động tháng: Mẫu số 1-PNT

2.1.2. Báo cáo doanh thu phí bảo hiểm quý, năm: Mẫu số 2-PNT

2.1.3. Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế quý, năm: Mẫu số 3-PNT

2.1.4. Báo cáo bồi thường bảo hiểm quý, năm: Mẫu số 4-PNT

2.1.5. Báo cáo trích lập dự phòng nghiệp vụ quý, năm: các mẫu 5-PNT (A) và 5-PNT (B)

2.1.6. Báo cáo hoạt động đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu quý, năm: Mẫu số 6-PNT (A)

2.1.7. Báo cáo hoạt động đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ quý, năm: Mẫu số 6-PNT (B)

2.1.8. Báo cáo khả năng thanh toán quý, năm: theo mẫu số 7-PNT

2.1.9. Báo cáo ASEAN hàng năm: Mẫu số 8-PNT

2.2. Riêng đối với doanh nghiệp chuyên kinh doanh tái bảo hiểm ngoài các mẫu biểu báo cáo mẫu số 5-PNT, mẫu số 6-PNT (A), mẫu số 6-PNT (B); mẫu số 7-PNT; mẫu số 8-PNT nêu trên còn phải lập và gửi các báo cáo sau:

2.2.1. Báo cáo doanh thu tái bảo hiểm quý, năm: Mẫu số 1-TBH

2.2.2. Báo cáo bồi thường tái bảo hiểm quý, năm: Mẫu số 2-TBH

2.3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:

2.3.1. Báo cáo kết quả hoạt động tháng: Mẫu số 1-NT

2.3.2. Báo cáo số lượng hợp đồng và số tiền bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ quý, năm: Mẫu số 2-NT

2.3.3. Báo cáo doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ quý, năm: Mẫu số 3-NT

2.3.4. Báo cáo trả tiền bảo hiểm nhân thọ quý, năm: Mẫu số 4-NT

2.3.5. Báo cáo tình hình huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ quý, năm: Mẫu số 5-NT

2.3.6. Báo cáo trích lập dự phòng nghiệp vụ quý, năm: các mẫu từ 6-NT(A) đến 6-NT(E)

2.3.7. Báo cáo hoạt động đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu quý, năm: Mẫu số 7-NT (A)

2.3.8. Báo cáo hoạt động đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ quý, năm: Mẫu số 7-NT (B)

2.3.9. Báo cáo khả năng thanh toán quý, năm: Mẫu số 8-NT

2.3.10. Báo cáo ASEAN hàng năm: Mẫu số 9-NT

2.4. Đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm quý, năm: Mẫu số 1-MGBH.

3. Thời hạn nộp báo cáo:

3.1. Báo cáo tháng: doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc tháng.

3.2. Báo cáo quý: doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

3.3. Báo cáo năm: doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

4. Ngoài các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ quy định điểm 1 và điểm 2 nêu trên, Bộ Tài chính có thể yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm báo cáo bổ sung về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của doanh nghiệp để phục vụ cho công tác thống kê và phân tích thị trường.

5. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ tài chính

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có trách nhiệm giải trình các vấn đề tài chính liên quan theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

5.1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo tài chính báo cáo thống kê, báo cáo nghiệp vụ của mình. Việc kiểm tra tài chính được tiến hành theo các hình thức:

5.1.1 Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất;

5.1.2 Kiểm tra từng chuyên đề theo yêu cầu của công tác quản lý tài chính.

5.2. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm vi phạm chế độ tài chính của Nhà nước sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

XII. CÔNG KHAI HOÁ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM

1. Nội dung thông tin trong báo cáo tài chính mà doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm công bố công khai hàng năm là báo cáo thường niên (Mẫu số 1-CBTT) và báo cáo tài chính tóm tắt (Mẫu số 2-CBTT). Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khi công bố công khai phải kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công bố công khai các thông tin trong báo cáo tài chính năm trên báo Trung ương và báo địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong 3 số báo liên tiếp. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tự quyết định việc công bố công khai các thông tin trong báo cáo tài chính trên Website; dưới hình thức phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản tới các cơ quan quản lý nhà nước; công bố thông tin dưới hình thức họp báo; công bố thông tin trên đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công bố công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định trên đây, doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải gửi bản chính hoặc bản sao có công chứng đối với các bản báo cáo tài chính đã công bố công khai đến Bộ Tài chính.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải thực hiện chế độ công khai báo cáo tài chính kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thay đổi nội dung thông tin đã công bố thì phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Mục XII Thông tư này kèm theo lý do giải thích.

XIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 99/2004/TT-BTC ngày 19/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

3. Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Nghị định số 46/2007/NĐ-CP có hiệu lực, công ty cổ phần bảo hiểm, công ty cổ phần môi giới bảo hiểm được cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực phải điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ phù hợp với các quy định tại Mục X Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan TW và các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH;
- Lưu VT, Vụ Bảo hiểm.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

MẪU SỐ 1-PNT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTCngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ..................................................................................

- Báo cáo tháng:.................... Từ ....................... đến ...............................................

Chỉ tiêu

Tháng báo cáo

Lũy kế từ đầu năm

So sánh với cùng kỳ năm trước (%)

Tháng

Lũy kế

I. Doanh thu phí bảo hiểm gốc

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm cháy, nổ

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Bảo hiểm nông nghiệp

II. Bồi thường bảo hiểm gốc

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm cháy, nổ

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Bảo hiểm nông nghiệp

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

( Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 2-PNT

BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ................................................................................

- Báo cáo quý (năm):................... Từ ....................... đến .......................................

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm

Phí bảo hiểm gốc

Nhận tái bảo hiểm

Nhượng tái bảo hiểm

Giảm phí bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm giữ lại

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm xe cơ giới

+ Bắt buộc

+ Con người

+ Vật chất

+ Tự nguyện

+ Con người

+ Vật chất

Bảo hiểm cháy, nổ

+ Bắt buộc

+ Tự nguyện

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Bảo hiểm nông nghiệp

12

Tổng cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

( Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 3-PNT

BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ..................................................................................

- Báo cáo quý (năm):................... Từ ....................... đến .........................................

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm

Kỳ báo cáo

So với cùng kỳ năm trước

(%)

Số lượng

Số tiền bảo hiểm

Số lượng

Số tiền bảo hiểm

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm xe cơ giới

+ Bắt buộc:

+ Mô tô 2 bánh

+ Xe cơ giới khác

+ Tự nguyện

+ Mô tô 2 bánh

+ Xe cơ giới khác

Bảo hiểm cháy, nổ

+ Bắt buộc

+ Tự nguyện

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu


Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Bảo hiểm nông nghiệp

(Số người)

Hợp đồng

Chuyến

Số máy bay

Số xe được bảo hiểmSố xe được bảo hiểm


Số cơ sở được bảo hiểm

Số tàu được bảo hiểm

Hợp đồng

Hợp đồng

Hợp đồng

Cây, con...

12

Tổng cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

( Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 4-PNT

BÁO CÁO BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................

- Báo cáo quý (năm): .......................... Từ ...................... đến .................................

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm

Bồi thường bảo hiểm gốc

Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm

Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm

Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại

Chi bồi thường từ dự phòng dao động lớn

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm xe cơ giới

+ Bắt buộc

+ Con người

+ Vật chất

+ Tự nguyện

+ Con người

+ Vật chất

Bảo hiểm cháy, nổ

+ Bắt buộc

+ Tự nguyện

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Bảo hiểm nông nghiệp

12

Tổng cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

( Ký và đóng dấu)


MẪU SỐ 5-PNT (A)

BÁO CÁO CHI TIẾT TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .........................................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ............................... Từ ...................... đến ....................................................

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm

PPhí bảo hiểm giữ lại

Dự phòng phí chưa được hưởng

Dự phòng bồi thường

Dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất

Theo hồ sơ yêu cầu đòi bồi thường

Theo hệ số phát sinh bồi thường

Số tiền

% phí giữ lại

Đã thông báo hoặc đã yêu cầu đòi bồi thường

Chưa thông báo hoặc chưa yêu cầu đòi bồi thường

Số tiền

Số tiền

% phí giữ lại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm cháy, nổ

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Bảo hiểm nông nghiệp

12

Tổng cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., Ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

Ghi chú: Đối với dự phòng bồi thường, doanh nghiệp báo cáo theo một trong 2 phương pháp trên hoặc phương pháp khác được Bộ Tài chính chấp thuận

MẪU SỐ 5-PNT (B)

BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .........................................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ............................... Từ ...................... đến ....................................................

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm

Dự phòng phí chưa được hưởng

Dự phòng bồi thường

Dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất

Đầu kỳ

Tăng (giảm) trong kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Tăng (giảm) trong kỳ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Trích trong kỳ

Cuối kỳ

Chi trong kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm cháy, nổ

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Bảo hiểm nông nghiệp

12

Tổng cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., Ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)


MẪU SỐ 6-PNT (A)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ...........................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ......................... từ ...................... đến .............................................

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn đầu tư

Số đầu kỳ

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Số cuối kỳ

Kết quả đầu tư

Nguồn vốn chủ sở hữu

Đầu tư trong nước từ nguồn vốn chủ sở hữu

+ Cho vay, đầu tư trở lại cho các cổ đông hoặc người có liên quan

+ Đầu tư tương ứng với biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp

+ Các khoản đầu tư khác

Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu

II. ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TƯƠNG ỨNG VỚI BIÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN TỐI THIỂU

Đơn vị: Triệu đồng

Danh mục đầu tư

Số đầu kỳ

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Số cuối kỳ

Tỷ lệ % biên khả năng thanh toán tối thiểu

- Mua trái phiếu Chính phủ:

- Mua trái phiếu doanh nghiệp (có bảo lãnh):

- Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng:

Cộng:

- Mua cổ phiếu:

- Mua trái phiếu doanh nghiệp (không có bảo lãnh):

- Góp vốn vào các doanh nghiệp khác:

Cộng:

- Kinh doanh bất động sản:

- Cho vay

Cộng:

Tổng cộng:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 6-PNT (B)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ............................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ......................... từ ...................... đến ..............................................

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

Đơn vị: Triệu đồng

Nguồn vốn đầu tư

Số đầu kỳ

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Số cuối kỳ

Kết quả đầu tư

Tổng dự phòng nghiệp vụ:

- Dự phòng phí chưa được hưởng

- Dự phòng bồi thường cho khiếu nại chưa giải quyết

- Dự phòng bồi thường cho các dao động lớn về tổn thất

Gửi tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam để bồi thường bảo hiểm thường xuyên trong kỳ

Vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ

II. ĐẦU TƯ VỐN NHÀN RỖI TỪ DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ:

Đơn vị: Triệu đồng

Danh mục đầu tư

Số đầu kỳ

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Số cuối kỳ

Tỷ lệ % vốn nhàn rỗi từ DPNV

Kết quả đầu tư

- Mua trái phiếu Chính phủ:

- Mua trái phiếu doanh nghiệp (có bảo lãnh):

- Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng:

Cộng:

- Mua cổ phiếu:

- Mua trái phiếu doanh nghiệp (không có bảo lãnh):

- Góp vốn vào các doanh nghiệp khác:

Cộng:

- Kinh doanh bất động sản:

- Cho vay

Cộng:

Tổng cộng:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 7-PNT

BÁO CÁO KHẢ NĂNG THANH TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .........................................................................................................

- Báo cáo quý (năm)........................... từ ................................... đến .............................................

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Giá trị hạch toán

Tỷ lệ loại trừ

Giá trị loại trừ tính biên khả năng thanh toán

1. Chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả

2. Các tài sản được chấp nhận toàn bộ giá trị hạch toán: Các khoản tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, trái phiếu chính phủ

0%

3. Các tài sản bị loại trừ toàn bộ giá trị hạch toán:

- Các khoản vốn góp để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm khác từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tài sản tương ứng với quỹ khen thưởng, phúc lợi

- Các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng

- Tài sản cố định vô hình trừ phần mềm máy tính

- Chi phí trả trước; các khoản cho vay không có bảo lãnh; các khoản tạm ứng; trang thiết bị và đồ dùng văn phòng; các khoản phải thu nội bộ

- Phải thu phí bảo hiểm, phí nhận tái bảo hiểm quá hạn trên 2 năm sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định của pháp luật

- Các khoản cho vay, đầu tư trở lại cho các cổ đông hoặc người có liên quan

100%


100%

100%


100%

100%


100%


100%

4. Các tài sản bị loại trừ một phần giá trị hạch toán

4.1. Các tài sản đầu tư:

+ Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh

+ Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh

+ Cổ phiếu được niêm yết

+ Cổ phiếu không được niêm yết

+ Đầu tư trực tiếp vào bất động sản do chính doanh nghiệp sử dụng

+ Đầu tư trực tiếp vào bất động sản để cho thuê, cho vay thương mại có bảo lãnh

+ Vốn góp vào các doanh nghiệp khác trừ doanh nghiệp bảo hiểm:

4.2. Các khoản phải thu:

+ Phải thu phí bảo hiểm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn từ 90 ngày đến dưới 1 năm sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định

+ Phải thu phí bảo hiểm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn từ 1 năm đếm dưới 2 năm sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định

4.3. Tài sản cố định hữu hình, phần mềm máy tính và hàng tồn kho

4.4. Tài sản khác

1%

3%

15%

20%

8%

15%

20%

30%

50%

25%

15%

5. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp

6. Biên khả năng thanh toán tối thiểu

- 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán

- 12,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán

- Phí bảo hiểm gốc của các hợp đồng bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm không đáp ứng điều kiện về nhượng tái bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính

7. So sánh 5 và 6:

- Theo số tuyệt đối

- Theo tỷ lệ %

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 8-PNT

BÁO CÁO ASEAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................

- Báo cáo năm........................... từ ................................... đến ...............................

Đơn vị: nghìn USD

I. BÁO CÁO NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM

Tiêu chí

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm cháy, nổ

Bảo hiểm xe cơ giới

Các nghiệp vụ khác

Tổng số

A. Phí bảo hiểm

1. Phí bảo hiểm gốc

2. Phí nhận tái bảo hiểm

a. Trong nước

b. Từ ASEAN

c. Từ các nước khác

d. Tổng a+b+c

3. Tổng phí bảo hiểm (1+ 2d)

4. Phí nhượng tái bảo hiểm

a. Trong nước

b. Từ ASEAN

c. Từ các nước khác

d. Tổng a+b+c

5. Phí bảo hiểm thực giữ lại (3-4d)

6. Dự phòng phí

a. Năm trước

b. Năm nay

7. Thu nhập phí bảo hiểm (5+6a-6b)

B. Bồi thường (gồm cả chi giám định)

1. Bồi thường gốc

2. Bồi thường nhận tái bảo hiểm

a. Trong nước

b. Từ ASEAN

c. Từ các nước khác

d. Tổng a+b+c

3. Tổng bồi thường bảo hiểm (1+ 2d)

4. Thu bồi thường từ nhượng tái bảo hiểm

a. Trong nước

b. Từ ASEAN

c. Từ các nước khác

d. Tổng a+b+c

5. Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại (3-4d)

6. Bồi thường chưa trả

a. Năm trước

b. Năm nay

7. Dự phòng bồi thường

a. Năm trước

b. Năm nay

8. Bồi thường phát sinh (5-6a+6b-7a+7b)

II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN

Số tiền

CÔNG NỢ VÀ NGUỒN VỐN

Số tiền

Trái phiếu chính phủ

Tài sản cố định

Bất động sản

Đầu tư vào bất động sản

Tài sản cố định khác

Cho vay thế chấp

Chứng khoán doanh nghiệp có lãi suất cố định

Cổ phiếu và các chứng khoán khác

Các khoản cho vay khác

Tiền

Tiền gửi ngân hàng

Tiền mặt và tài khoản thanh toán

Các khoản đầu tư khác

Thuế được hoàn trả

Phải thu phí bảo hiểm

Phải thu từ DNBH/doanh nghiệp tái bảo hiểm

Các tài sản khác

Tổng tài sản

Vốn và các quỹ

Vốn điều lệ đã góp

Các quỹ

Dự phòng đánh giá lại tài sản

Dự phòng nghiệp vụ

Dự phòng phí

Dự phòng bồi thường

Dự phòng khác

Thấu chi ngân hàng

Bồi thường phải trả

Nợ thuế

Chi phí bảo hiểm dồn tích

Đặt cọc phí bảo hiểm

Phải trả DNBH/doanh nghiệp tái bảo hiểm

Công nợ khác

Tổng công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mục

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Phí bảo hiểm giữ lại

2

Tăng (giảm) dự phòng phí

3

Thu nhập phí bảo hiểm (1-3)

4

Chi bồi thường bao gồm cả chi giám định tổn thất

5

Tăng (giảm) dự phòng bồi thường

6

Bồi thường phát sinh (4+5)

7

Hoa hồng

8

Thuế, phí và lệ phí

9

Chi phí chung cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm

10

Tổng (6+7+8+9)

11

Thu nhập hoạt động kinh doanh bảo hiểm (3-10)

12

Không có chỉ tiêu

13

Không có chỉ tiêu

14

Thu nhập đầu tư ròng

15

Các khoản thu nhập và chi phí khác

16

Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh ch­ưa tính đến các khoản lãi và lỗ từ vốn, thuế thu nhập doanh nghiệp, cổ tức trả cổ đông và các khoản phân bổ khác (11+14+15)

17

Lãi và lỗ từ vốn đã đ­ược thực hiện

18

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

19

Cổ tức trả cho cổ đông

20

Các khoản phân bổ khác

21

Tổng (18+19+20)

22

Thu nhập ròng đã tính đến các khoản lãi và lỗ từ vốn, thuế thu nhập doanh nghiệp, cổ tức trả cổ đông và các khoản phân bổ khác (16+17-21)

MẪU SỐ 1-TBH

BÁO CÁO DOANH THU TÁI BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Báo cáo quý (năm):................................. từ ............................... đến ............................................

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm

Phí nhận tái bảo hiểm

Phí nhượng tái bảo hiểm

Giảm phí bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm giữ lại

Tổng

Trong nước

Ngoài nước

Tổng

Trong nước

Ngoài nước

1


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm cháy, nổ

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Bảo hiểm nông nghiệp

12

Tổng cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 2 - TBH

BÁO CÁO BỒI THƯỜNG TÁI BẢO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Báo cáo quý (năm):......................... từ .................... đến .................

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm

Chi bồi thường nhượng tái bảo hiểm

Thu bồi thường nhận tái bảo hiểm

Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại

Chi bồi thường từ dự phòng dao động lớn

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm cháy, nổ

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Bảo hiểm nông nghiệp

12

Tổng cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 1-NT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .........................................................................................................

- Báo cáo tháng:...................................... Từ ....................... đến ...................................................

Đơn vị: triệu đồng

STT

Nghiệp vụ bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng khai thác mới

Số lượng hợp đồng có hiệu lực

Số lượng hợp đồng hủy bỏ năm đầu lũy kế từ đầu năm

Số lượng hợp đồng

Phí bảo hiểm

Cuối tháng

Cùng kỳ năm trước

Trong tháng

Lũy kế

Cùng kỳ năm trước

Trong tháng

Lũy kế

Cùng kỳ năm trước

1. Nghiệp vụ bảo hiểm:

+ Bảo hiểm trọn đời

+ Bảo hiểm sinh kỳ

+ Bảo hiểm tử kỳ

+ Bảo hiểm hỗn hợp

+ Bảo hiểm trả tiền định kỳ

+ Bảo hiểm liên kết đầu tư

2. Hợp đồng bảo hiểm:

+ Hợp đồng chính

+ Hợp đồng bổ trợ

Tổng cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

( Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 2-NT

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ........................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ................................ từ .......................... đến ...............................

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Số lượng hợp đồng

Số tiền bảo hiểm

Kỳ báo cáo

So với cùng kỳ năm trước (%)

Kỳ báo cáo

So với cùng kỳ năm trước (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I. Hợp đồng có hiệu lực đầu kỳ

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

2….

Cộng

II. Hợp đồng khai thác mới trong kỳ

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

2….

Cộng

III. Hợp đồng khôi phục hiệu lực trong kỳ

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

2….

Cộng

IV. Hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

2….

Cộng

V. Hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (I + II + III - IV)

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm:

2….

Cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các mục I, II, III, IV, V được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm.

- “Hợp đồng khai thác mới trong kỳ” không bao gồm các hợp đồng bị hủy trong thời gian xem xét.

- “Hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ”: bao gồm các hợp đồng đáo hạn, bị hủy bỏ do nợ phí, hủy bỏ theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm hoặc quy định của doanh nghiệp bảo hiểm, chấm dứt hiệu lực do nguyên nhân khác.

- “Số tiền bảo hiểm” của các hợp đồng bảo hiểm trả tiền định kỳ được tính bằng giá trị trả tiền định kỳ, của các hợp đồng khác tính bằng Số tiền bảo hiểm.

MẪU SỐ 3-NT

BÁO CÁO DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .........................................................................................

- Báo cáo quý (năm): .................................. từ ................................ đến ........................

Đơn vị: triệu đồng

Phí bảo hiểm thu trong kỳ

Phí bảo hiểm gốc

Phí nhận tái bảo hiểm

Phí nhượng tái bảo hiểm

Phí bảo hiểm giữ lại

Phí bảo hiểm gốc so với cùng kỳ năm trước (%)

Trong nước

Ngoài nước

Trong nước

Ngoài nước

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I. Phí bảo hiểm định kỳ năm đầu

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng

II. Phí bảo hiểm tái tục các năm tiếp theo

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng

III. Phí bảo hiểm đóng một lần

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng

IV. Tổng doanh thu phí bảo hiểm

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các mục I, II, III, IV được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm.

MẪU SỐ 4-NT

BÁO CÁO TRẢ TIỀN BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:...................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ....................................... từ ........................... đến .................

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Trả tiền bảo hiểm

Trả giá trị hoàn lại

I . Trả tiền bảo hiểm gốc:

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng

II. Trả tiền nhận tái bảo hiểm:

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng

III. Tổng số tiền đòi được từ hợp đồng nhượng tái bảo hiểm

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng

IV. Tổng số tiền bảo hiểm thực trả( I + II - III)

V.Tổng số lãi chia trả cho người thụ hưởng:

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng

VI. Tổng số tiền thanh toán: (IV + V)

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

Ghi chú: Các mục I/II/III liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm.

MẪU SỐ 5-NT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỦY BỎ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................

- Báo cáo quý (năm): .................................. từ ........................... đến .....................

Nghiệp vụ bảo hiểm

Trong năm hợp đồng thứ 1

Trong năm hợp đồng thứ 2

Trong các năm hợp đồng sau

Số hợp đồng

Tỷ lệ (%)

Số hợp đồng

Tỷ lệ (%)

Số hợp đồng

Tỷ lệ (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

* Ghi chú:

- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm.

- Công thức tính tỷ lệ hủy bỏ:


Tỷ lệ =

Số hợp đồng trong năm hợp đồng thứ n hủy bỏ trong kỳ

0.5

Số HĐ trong năm hợp đồng thứ n có hiệu lực đầu kỳ

+

Số HĐ trong năm hợp đồng thứ n có hiệu lực cuối kỳ

+

Số HĐ trong năm hợp đồng thứ n hủy bỏ trong kỳ

* n:

- Năm hợp đồng thứ nhất: Từ khi phát hành đến hết 12 tháng

- Năm hợp đồng thứ hai: Từ tháng thứ 13 đến hết tháng thứ 24

- Các năm hợp đồng sau: Từ tháng thứ 25 trở đi.

MẪU SỐ 6-NT (A)

BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TOÁN HỌC BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ................................. từ ................................. đến .................

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Dự phòng toán học đã trích lập đầu kỳ

Dự phòng toán học phải trích lập cuối kỳ

Trích lập dự phòng toán học trong kỳ

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) – (2)

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm.

- “Dự phòng toán học đã trích lập đầu kỳ”: số dư đầu kỳ của dự phòng toán học đã trích lập kỳ trước.

MẪU SỐ 6-NT (B)

BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG PHÍ CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ........................... từ ................................. đến ......................

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Dự phòng phí chưa được hưởng đã trích lập đầu kỳ

Dự phòng phí chưa được hưởng phải trích lập cuối kỳ

Trích lập dự phòng phí chưa được hưởng trong kỳ

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) – (2)

1. Bảo hiểm tử kỳ

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

2….

Cộng:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm

- “Dự phòng phí chưa được hưởng đã trích lập đầu kỳ”: số dư đầu kỳ của dự phòng phí chưa được hưởng đã trích lập kỳ trước.

MẪU SỐ 6-NT (C)

BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG CHIA LÃI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ................................. từ ............................ đến .....................

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Dự phòng chia lãi đã trích lập đầu kỳ

Dự phòng chia lãi phải trích lập cuối kỳ

Lãi chia đã thanh toán trong kỳ

Trích lập dự phòng chia lãi trong kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3) + (4) - (2)

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm

MẪU SỐ 6-NT (D)

BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG BỒI THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:.................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ............................... từ ............................... đến ...................

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Dự phòng BT đã trích lập đầu kỳ

Dự phòng BT phải trích lập cuối kỳ

Trích lập dự phòng BT trong kỳ

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) – (2)

1. Bảo hiểm trọn đời

- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

- Sản phẩm bảo hiểm nhóm

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống

+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm

2….

Cộng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm và theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm

MẪU SỐ 6-NT (E)

BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ............................... từ ................................... đến ................

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm trước

Năm nay

Tăng (giảm)

(1)

(2)

(3)

(4) = (3) – (2)

Lợi nhuận trước thuế

Dự phòng bảo đảm cân đối

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 7-NT (A)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ......................... từ ...................... đến ....................................

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn đầu tư

Số đầu kỳ

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Số cuối kỳ

Kết quả đầu tư

Nguồn vốn chủ sở hữu

Đầu tư trong nước từ nguồn vốn chủ sở hữu

+ Cho vay, đầu tư trở lại cho các cổ đông hoặc người có liên quan

+ Đầu tư tương ứng với biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp

+ Các khoản đầu tư khác

Đầu tư ra nước ngoài từ nguồn vốn chủ sở hữu

II. ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TƯƠNG ỨNG VỚI BIÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN TỐI THIỂU

Đơn vị: Triệu đồng

Danh mục đầu tư

Số đầu kỳ

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Số cuối kỳ

Tỷ lệ % biên khả năng thanh toán tối thiểu

- Mua trái phiếu Chính phủ:

- Mua trái phiếu doanh nghiệp (có bảo lãnh):

- Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng:

Cộng:

- Mua cổ phiếu:

- Mua trái phiếu doanh nghiệp (không có bảo lãnh):

- Góp vốn vào các doanh nghiệp khác:

Cộng:

- Kinh doanh bất động sản:

- Cho vay

Cộng:

Tổng cộng:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 7-NT (B)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................

- Báo cáo quý (năm): ......................... từ ...................... đến ...................................

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

Đơn vị: Triệu đồng

Nguồn vốn đầu tư

Số đầu kỳ

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Số cuối kỳ

Kết quả đầu tư

Tổng dự phòng nghiệp vụ:

- Dự phòng toán học

- Dự phòng phí chưa được hưởng

- Dự phòng bồi thường cho khiếu nại chưa giải quyết

- Dự phòng chia lãi

- Dự phòng bảo đảm cân đối

Gửi tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam để trả tiền bảo hiểm thường xuyên trong kỳ

Vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ

II. ĐẦU TƯ VỐN NHÀN RỖI TỪ DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ:

Đơn vị: Triệu đồng

Danh mục đầu tư

Số đầu kỳ

Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ

Số cuối kỳ

Tỷ lệ % vốn nhàn rỗi từ DPNV

Kết quả đầu tư

- Mua trái phiếu Chính phủ:

- Mua trái phiếu doanh nghiệp (có bảo lãnh):

- Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng:

Cộng:

- Mua cổ phiếu:

- Mua trái phiếu doanh nghiệp (không có bảo lãnh):

- Góp vốn vào các doanh nghiệp khác:

Cộng:

- Kinh doanh bất động sản:

- Cho vay

Cộng:

Tổng cộng:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 8-NT

BÁO CÁO KHẢ NĂNG THANH TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .................................................................................

- Báo cáo quý (năm)........................... từ ................................... đến ......................

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Giá trị hạch toán

Tỷ lệ loại trừ

Giá trị loại trừ tính biên khả năng thanh toán

1. Chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả

2. Các tài sản được chấp nhận toàn bộ giá trị hạch toán

- Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, trái phiếu chính phủ.

- Các tài sản tương ứng với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư

0%

0%

3. Các tài sản bị loại trừ toàn bộ giá trị hạch toán:

- Các khoản vốn góp để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm khác từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Các tài sản tương ứng với quỹ khen thưởng, phúc lợi

- Các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng

- Tài sản cố định vô hình trừ phần mềm máy tính

- Chi phí trả trước; các khoản cho vay không có bảo lãnh; các khoản tạm ứng; trang thiết bị và đồ dùng văn phòng; các khoản phải thu nội bộ

- Phải thu phí bảo hiểm, phí nhận tái bảo hiểm quá hạn trên 2 năm sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định của pháp luật

- Các khoản cho vay, đầu tư trở lại cho các cổ đông hoặc người có liên quan

100%


100%

100%


100%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Các tài sản bị loại trừ một phần giá trị hạch toán

4.1. Các tài sản đầu tư:

+ Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh

+ Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh

+ Cổ phiếu được niêm yết

+ Cổ phiếu không được niêm yết

+ Đầu tư trực tiếp vào bất động sản do chính doanh nghiệp sử dụng

+ Đầu tư trực tiếp vào bất động sản để cho thuê, cho vay thương mại có bảo lãnh

+ Vốn góp vào các doanh nghiệp khác trừ doanh nghiệp bảo hiểm:

4.2. Các khoản phải thu:

+ Phải thu phí bảo hiểm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn từ 90 ngày đến dưới 1 năm sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định

+ Phải thu phí bảo hiểm và phí nhận tái bảo hiểm quá hạn từ 1 năm đếm dưới 2 năm sau khi trừ đi các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định

4.3. Tài sản cố định hữu hình, phần mềm máy tính và hàng tồn kho

4.4. Tài sản khác

1%

3%

15%

20%

8%

15%

20%

30%

50%

25%

15%

5. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp

6. Biên khả năng thanh toán tối thiểu

- Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 5 năm trở xuống

- Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 5 năm

7. So sánh 5 và 6:

- Theo số tuyệt đối

- Theo tỷ lệ %

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)

MẪU SỐ 9-NT

BÁO CÁO ASEAN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:

- Báo cáo năm........................... từ ................................... đến

Đơn vị: nghìn USD

I. BÁO CÁO NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM

Tiêu chí

Số lượng hợp đồng

Số lượng chứng nhận bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm

A. HỢP ĐỒNG KHAI THÁC MỚI

1. Các hợp đồng không phải là bảo hiểm trả tiền định kỳ

a) Bảo hiểm cá nhân

i. Bảo hiểm tử kỳ

ii. Bảo hiểm khác

iii. Bảo hiểm liên kết đầu tư

b) Bảo hiểm nhóm

TỔNG SỐ

2. Bảo hiểm trả tiền định kỳ

B. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CÓ HIỆU LỰC

1. Các hợp đồng không phải là bảo hiểm trả tiền định kỳ

a) Bảo hiểm cá nhân

i. Bảo hiểm tử kỳ

ii. Bảo hiểm khác

iii. Bảo hiểm liên kết đầu tư

b) Bảo hiểm nhóm

TỔNG SỐ

2. Bảo hiểm trả tiền định kỳ

II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN

Số tiền

CÔNG NỢ VÀ NGUỒN VỐN

Số tiền

Trái phiếu chính phủ

Tài sản cố định

Bất động sản

Đầu tư vào bất động sản

Tài sản cố định khác

Cho vay thế chấp

Chứng khoán doanh nghiệp có lãi suất cố định

Cổ phiếu và các chứng khoán khác

Cho vay theo hợp đồng bảo hiểm

Các khoản cho vay khác

Tiền

Tiền gửi ngân hàng

Tiền mặt và tài khoản thanh toán

Các khoản đầu tư khác

Thuế được hoàn trả

Phải thu phí bảo hiểm

Phải thu từ DNBH/doanh nghiệp tái bảo hiểm

Các tài sản khác

Tổng tài sản

Vốn và các quỹ

Vốn điều lệ đã góp

Các quỹ

Dự phòng đánh giá lại tài sản

Thặng dư quỹ chủ hợp đồng chưa chia

Dự phòng nghiệp vụ

Dự phòng toán học

Dự phòng phí

Dự phòng bồi thường

Dự phòng khác

Thấu chi ngân hàng

Bồi thường phải trả

Nợ thuế

Chi phí bảo hiểm dồn tích

Đặt cọc phí bảo hiểm

Phải trả DNBH/doanh nghiệp tái bảo hiểm

Công nợ khác

Tổng công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Mục

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Thu nhập phí bảo hiểm ròng

2

Thu nhập đầu tư ròng

3

Thu nhập khác

4

Tổng 1+2+3

5

Quyền lợi bảo hiểm phát sinh

a. Đáo hạn

b. Tử vong

c. Trả giá trị hoàn lại

d. Trả tiền định kỳ

đ. Khác

6

Bảo tức trả chủ hợp đồng

7

Tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ

8

Tổng 5+6+7

9

Hoa hồng

10

Thuế, phí và lệ phí

11

Chi phí chung cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm

12

Chi phí khác

13

Tổng (8+9+10+11+12)

14

Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh ch­ưa tính đến các khoản lãi và lỗ từ vốn, thuế thu nhập doanh nghiệp, cổ tức trả cổ đông và các khoản phân bổ khác (4-13)

15

Lãi và lỗ từ vốn đã đ­ược thực hiện

16

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

17

Cổ tức trả cho cổ đông

18

Các khoản phân bổ khác

19

Tổng (16+17+18)

20

Thu nhập ròng đã tính đến các khoản lãi và lỗ từ vốn, thuế thu nhập doanh nghiệp, cổ tức trả cổ đông và các khoản phân bổ khác (14+15-19)


MẪU SỐ 1-MGBH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẢO HIỂM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp: ..................................................................................................................................................

- Báo cáo quý (năm): .............................. từ ................................... đến ..................................................................

Số khách hàng bảo hiểm trong kỳ

Sản phẩm bảo hiểm

Số hợp đồng bảo hiểm đã thu xếp với doanh nghiệp bảo hiểm

(Đơn vị: hợp đồng)

Số phí bảo hiểm đã thu xếp

(Đơn vị:triệu đồng)

Số tiền hoa hồng môi giới bảo hiểm thu được

(Đơn vị: triệu đồng)

Trong kỳ

Lũy kế

Trong kỳ

Lũy kế

Trong kỳ

Lũy kế

Trong nước

Ngoài nước

Tổng số

Phí bảo hiểm

Phí tái bảo hiểm

Tổng số

Môi giới bảo hiểm

Môi giới tái bảo hiểm

Tổng số

Trong kỳ

Lũy kế

Trong nước

Ra ngoài nước

Trong nước

Ra ngoài nước

Nhận từ nước ngoài

Trong nước

Ra ngoài nước

Trong nước

Ra ngoài nước

Nhận từ nước ngoài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người

Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển

Bảo hiểm hàng không

Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm cháy, nổ

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu

Bảo hiểm trách nhiệm chung

Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính

Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

Bảo hiểm nông nghiệp

Tổng số

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật.

....., ngày ...... tháng ....... năm .......

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc (Giám đốc)

(Ký và đóng dấu)


MẪU SỐ 1-CBTT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm... - Năm báo cáo...

I. Lịch sử hoạt động của doanh nghiệp

- Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập

+ Các sự kiện khác

- Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh

+ Tình hình hoạt động

- Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của doanh nghiệp

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp có hội đồng quản trị trong cơ cấu tổ chức)

- Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm và tình hình tài chính tại thời điểm cuối năm

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

- Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh…)

- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

- Phân tích những biến động, thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động

- Những thay đổi về vốn chủ sở hữu

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động kinh doanh trước đây

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập

- Ý kiến kiểm toán độc lập

- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý)

2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ

- Các nhận xét đặc biệt

VI. Các bên có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

MẪU SỐ 2-CBTT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: .........................................................................................................

- Kỳ báo cáo: .................................. từ ........................... đến .......................................................

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT

Nội dung

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

TÀI SẢN

I

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1

Tiền

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3

Các khoản phải thu

4

Tài sản lưu động khác

II

Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn

1

Tài sản cố định

- Nguyên giá

- Khấu hao luỹ kế

2

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3

Ký quỹ

4

Tài sản khác

III

Tổng tài sản

CÔNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

IV

Công nợ

1

Nợ ngắn hạn

2

Nợ dài hạn

3

Nợ khác

4

Dự phòng nghiệp vụ

V

Nguồn vốn chủ sở hữu

1

Nguồn vốn kinh doanh

2

Các quỹ

3

Lợi nhuận chưa phân phối

4

Nguồn vốn khác

VI

Tổng công nợ và vốn chủ sở hữu

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Luỹ kế

1

Tổng doanh thu

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Doanh thu về hoạt động tài chính

Doanh thu khác

2

Tổng chi phí

Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Chi phí hoạt động tài chính

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí khác

3

Lợi nhuận trước thuế

4

Thuế thu nhập phải nộp

5

Lợi nhuận sau thuế

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

1

Cơ cấu tài sản

- Tài sản cố định/Tổng tài sản

- Tài sản lưu động/Tổng tài sản

%

2

Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu

%

3

Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh

- Khả năng thanh toán hiện hành

Lần

4

Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu

%

Ngày ….. tháng….năm ….

Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC

BẢNG TỈ LỆ TỬ VONG CSO1980
(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2007/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính)

Tuổi

Tỷ lệ tử vong

Tuổi

Tỷ lệ tử vong

Tuổi

Tỷ lệ tử vong

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

0

0,00263

0,00188

34

0,00205

0,00161

67

0,03179

0,01813

1

0,00103

0,00084

35

0,00217

0,00170

68

0,03465

0,01959

2

0,00099

0,00080

36

0,00232

0,00182

69

0,03781

0,02123

3

0,00097

0,00078

37

0,00249

0,00196

70

0,04137

0,02316

4

0,00093

0,00077

38

0,00268

0,00213

71

0,04543

0,02553

5

0,00088

0,00075

39

0,00290

0,00232

72

0,05008

0,02847

6

0,00083

0,00073

40

0,00315

0,00253

73

0,05534

0,03199

7

0,00078

0,00071

41

0,00342

0,00275

74

0,06110

0,03605

8

0,00075

0,00070

42

0,00371

0,00298

75

0,06725

0,04056

9

0,00074

0,00069

43

0,00403

0,00320

76

0,07370

0,04545

10

0,00075

0,00068

44

0,00437

0,00344

77

0,08037

0,05068

11

0,00081

0,00070

45

0,00473

0,00368

78

0,08732

0,05632

12

0,00092

0,00073

46

0,00512

0,00392

79

0,09476

0,06257

13

0,00107

0,00077

47

0,00553

0,00419

80

0,10294

0,06967

14

0,00124

0,00082

48

0,00597

0,00448

81

0,11209

0,07783

15

0,00142

0,00087

49

0,00646

0,00479

82

0,12241

0,08725

16

0,00159

0,00092

50

0,00700

0,00513

83

0,13384

0,09790

17

0,00172

0,00096

51

0,00763

0,00550

84

0,14612

0,10962

18

0,00182

0,00100

52

0,00833

0,00592

85

0,15898

0,12229

19

0,00188

0,00103

53

0,00913

0,00638

86

0,17221

0,13582

20

0,00190

0,00106

54

0,01001

0,00685

87

0,18573

0,15018

21

0,00190

0,00108

55

0,01096

0,00733

88

0,19953

0,16538

22

0,00188

0,00110

56

0,01197

0,00780

89

0,21369

0,18154

23

0,00184

0,00112

57

0,01304

0,00825

90

0,22843

0,19885

24

0,00180

0,00115

58

0,01418

0,00870

91

0,24411

0,21768

25

0,00175

0,00117

59

0,01542

0,00920

92

0,26143

0,23869

26

0,00172

0,00120

60

0,01680

0,00980

93

0,28213

0,26341

27

0,00171

0,00124

61

0,01836

0,01054

94

0,30997

0,29523

28

0,00170

0,00128

62

0,02012

0,01149

95

0,35186

0,34102

29

0,00172

0,00132

63

0,02209

0,01263

96

0,42099

0,41388

30

0,00175

0,00137

64

0,02427

0,01392

97

0,54100

0,53724

31

0,00180

0,00142

65

0,02662

0,01529

98

0,74515

0,74396

32

0,00187

0,00147

66

0,02913

0,01671

99

1,00000

1,00000

33

0,00195

0,00154