Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7195/VPCP-KTTH
V/v ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 16344/BTC-BH ngày 29 tháng 11 năm 2007 xin ý kiến về ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 03 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đối với cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như sau:

Một cổ đông là cá nhân được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ;

Một cổ đông là tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ;

Cổ đông và những người có liên quan của cổ đông đó được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ.

Việc sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ nêu trên phải được Bộ trưởng Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở lợi ích quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, BXDPL, website Chính phủ;
- Lưu: VT, KTTH (3). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 7195/VPCP-KTTH về việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2007/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 7195/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/12/2007
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Phạm Viết Muôn
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/12/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản