Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-TC/TCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1997

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13-TC/TCT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1997 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 16-TC/TCT NGÀY 5-3-1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ "HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/CP NGÀY 18.12.1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO NĂM 1996"ĐỂ ÁP DỤNG CHO NĂM 1997

Để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN, ngày 5.3.1996 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16 TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/CP ngày 18.12.1995 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho năm 1996.

Thi hành Nghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN cho năm 1997, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 để áp dụng cho năm 1997 như sau:

I. VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Đoạn một và mục 1) của phần I) Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:

"Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam thuộc diện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Điểm 1 của Nghị định số 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ là hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN và phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13/12/1996 của Chính phủ".

II. VỀ BIỂU THUẾ

1) Đoạn một của phần II) của Thông tư 16 TC/TCT được sửa đổi như sau:

"Các mức thuế áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu thuộc diện hưởng các thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT là những thuế suất quy định tại Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ".

2) Bổ sung vào phần II) Thông tư 16 TC/TCT đoạn sau:

"Việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu theo các quyết định của Bộ Tài chính đối với các nhóm, mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu hiện hành sẽ được xử lý như sau:

- Trường hợp việc sửa đổi thuế suất dẫn đến mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu hơn mức thuế suất ưu đãi theo Chương trình CEPT đối với nhóm, mặt hàng nhất định thì mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu là mặt hàng có trong Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ;

- Các sửa đổi, bổ sung khác về tên và thuế suất thuế nhập khẩu khác không áp dụng đối với danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Nghị định 82/CP ngày 13.12.1996 của Chính phủ."

III. VỀ KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ

Các nguyên tắc xác định việc hàng hoá được công nhận là có xuất xứ từ các nước ASEAN quy định tại điểm (i) và (ii) của mục III - Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ của Thông tư 16 TC/TCT được thay thế bằng các quy tắc của Quy chế xuất xứ dùng cho Hiệp định CEPT quy định tại Phụ lục I của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D, ban hành kèm theo Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13.5.1996 của Bộ Thương mại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1.1.1997 và áp dụng với mọi trường hợp nhập khẩu từ các nước ASEAN có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ 1.1.1997.

Những điểm không bổ sung, sửa đổi tại Thông tư này được thực hiện như đã quy định tại Thông tư số 16 TC/TCT ngày 5.3.1996 của Bộ Tài chính.

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 13-TC/TCT-1997 sửa đổi Thông tư 16-TC/TCT hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP-1995 ban hành Danh mục hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96 để áp dụng cho năm 97 do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 13-TC/TCT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 28/03/1997
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vũ Mộng Giao
  • Ngày công báo: 15/05/1997
  • Số công báo: Số 9
  • Ngày hiệu lực: 01/01/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/1998
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản