Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG-BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09-TT/LB

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 1960 

 

THÔNG TƯ 

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC ĐƯỢC PHÁI SANG CỘNG TÁC Ở CÁC XÍ NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG MỚI XÂY DỰNG VÀ CÁC CƠ SỞ CÔNG TƯ HỢP DOANH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ - BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Ủy ban hành chính các khu tự trị, thành phố và các tỉnh
- Thủ tướng phủ
- Ban Cải tạo công thương nghiệp
- Các Bộ

 

Vừa qua do nhu cầu công tác, một số cán bộ, công nhân và viên chức ở các xí nghiệp quốc doanh hoặc ở cơ quan Nhà nước, được phái đến các xí nghiệp địa phương mới xây dựng và các cơ sở công tư hợp doanh để làm nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý xí nghiệp, hoặc hướng dẫn về kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Nhưng việc thi hành các chế độ bảo đảm quyền lợi cho số cán bộ, công nhân, viên chức nói trên, ở một số địa phương và một số ngành chưa quan tâm đầy đủ. Có nơi coi anh chị em được biệt phái không phải là cán bộ công nhân, viên chức trong biên chế Nhà nước nữa, nên không chấp hành đầy đủ các chế độ đã quy định đối với anh chị em ấy.

Liên bộ Nội vụ - Lao động nhắc mấy điểm sau đây :

1. Tất cả những cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế Nhà nước được phái sang nhận công tác trong các xí nghiệp địa phương mới xây dựng và các cơ sở công tư hợp doanh đều coi như vẫn thuộc biên chế Nhà nước. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm quản lý họ về mọi mặt và chuyển khoản thanh toán với các xí nghiệp địa phương mới xây dựng và các cơ sở công tư hợp doanh để đài thọ.

2. Các quyền lợi như: lương bổng, học chính trị, văn hóa, chế độ ốm đau, nghỉ ngơi và các chế độ phúc lợi khác đều được hưởng thụ như cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế Nhà nước, chưa có gì thay đổi.

Các địa phương và các ngành lưu ý chấp hành được chu đáo.

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG

 
 

 
Nguyễn Văn Tạo

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 

 
 
Tô Quang Đẩu