Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2013

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC CÔNG TRÌNH ĐỊA CHẤT BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 11/2010/TT-BTNMT NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tông cuc Đia chât va Khoang san Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

1. Khoản 2 Phần I của Định mức được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Định mức áp dụng cho các khối công việc sau:

- Công tác địa chất;

- Công tác khoan;

- Công tác khai đào;

- Công tác gia công mẫu và phân tích - thí nghiệm;

- Công tác địa chất thuỷ văn - địa chất công trình;

- Công tác địa vật lí;

- Công tác trắc địa;

- Công tác thông tin - tin học;

- Công tác bảo tàng địa chất;

- Công tác đo GPS;

- Công tác đo địa chấn;

- Công tác đo sâu ảnh điện phân cực kích thích dòng một chiều;

- Công tác đo georada;

- Công tác đo sâu trường chuyển;

- Công tác đo địa vật lý lỗ khoan có độ sâu lớn hơn 500m;

- Công tác khoan máy tới độ sâu 1200m;

- Công tác lấy mẫu cơ lý đa.”

2. Bổ sung vào Định mức sau Phần X. Bảo tàng các phần sau:

- Phần XI. Đo GPS;

- Phần XII. Đo địa chấn;

- Phần XIII. Đo sâu ảnh điện phân cực kích thích dòng một chiều;

- Phần XIV. Đo georada;

- Phần XV. Đo sâu trường chuyển;

- Phần XVI. Đo địa vật lý lỗ khoan có độ sâu lớn hơn 500m;

- Phần XVII. Khoan máy tới độ sâu 1200m;

- Phần XVII. Lấy mẫu cơ lý đa.

Nội dung cụ thể các phần từ phần XI đến phần XVII quy định tại Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất (bổ sung) ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2.

Thay thế Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan (Bảng 1) quy định tại Phần III. Khoan và Bảng phân cấp đất đá cho công tác khai đào (Bảng 1) quy định tại Phần IV. Khai đào của Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan và khai đào tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2013.

Điều 4. Tổ chức thực hiên

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg Chính phủ;
- Văn phòng Quôc hô;i
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Website Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, ĐCKS.Nhữ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 07/2013/TT-BTNMT sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: 07/2013/TT-BTNMT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 07/05/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
  • Ngày công báo: 21/06/2013
  • Số công báo: Từ số 339 đến số 340
  • Ngày hiệu lực: 24/06/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản