Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04-LĐ/TT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1981

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG SỐ 4-LĐ/TT NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 1981 VỀ VIỆC XẾP LƯƠNG CHO QUÂN NHÂN CHUYỂN NGÀNH, THƯƠNG BINH ĐI HỌC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG

Sau một thời gian thi hành Thông tư số 1- TT/LB ngày 14-2-1976 của liên Bộ Lao động - Đại học và trung học chuyên nghiệp hướng dẫn thi hành Quyết định số 256-TTg ngày 15-7-1975 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tập sự đối với học sinh đại học và trung học chuyên nghiệp, trong đó có quy định việc xếp lương cho quân nhân chuyển ngành, thương binh, bệnh binh khi tốt nghiệp ra trường chưa được thoả đáng. Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (công văn số 69-QLHS ngày 10-1-1981) và nhằm khuyến khích những quân nhân chuyển ngành, thương binh, bệnh binh được đào tạo kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, Bộ Lao động sửa đổi lại như sau:

1. Trong Thông tư số 1-TT/LB ngày 14-2-1976, tiết c, điểm1, mục III quy định: "Quân nhân chuyển ngành, thương binh, bệnh binh có mức lương hoặc sinh hoạt phí của quân đội cao hơn 100% lương khởi điểm của chức vụ đào tạo cũng chỉ hưởng 100% lương khởi điểm...".Nay sửa đổi: Quân nhân chuyển ngành, thương binh, bệnh binh có mức lương hoặc sinh hoạt phí của quân đội cao hơn bậc lương khởi điểm của chức vụ đào tạo, thì được giữ nguyên trong thời gian tập sự, hết thời gian tập sự, cơ quan, xí nghiệp căn cứ vào kết quả công tác được giao, tương quan nội bộ và tham khảo quá trình trong quân đội, để xếp lương từ bậc lương khởi điểm trở lên.

2. Căn cứ vào nguyên tắc xếp lương đã hướng dẫn trên đây, các cơ quan, xí nghiệp cần xem xét lại số quân nhân chuyển ngành, thương binh, bệnh binh tốt nghiệp đại học, trung học chuyên nghiệp ra trường mà thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 1- TT/LB ngày 14-2-1976 của liên Bộ Lao động- Đại học và trung học chuyên nghiệp hướng dẫn thi hành Quyết định số 256-TTg ngày 15-7-1975 của Thủ tướng Chính phủ, nếu có trường hợp đang hưởng mức lương thuộc bảng lương cán bộ, nhân viên Nhà nước mà chưa bằng mức lương chính hoặc sinh hoạt phí của quân đội thì có thể được điều chỉnh lên mức lương trên của bảng lương theo chức vụ hiện giữ.

Việc điều chỉnh này chỉ thực hiện trong năm 1981.

Những người được điều chỉnh nói trên không tính vào đối tượng xét nâng bậc trong năm 1981. Quyết định điều chỉnh tháng nào, hưởng lương mới từ tháng ấy.

Thông tư này thi hành kể từ ngày ký.

 

Nguyễn Song Tùng

(Đã ký)