Thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận phân bón hợp quy - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo tiếp nhận phân bón hợp quy - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-036708-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận phân bón hợp quy
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng