Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 72/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ CỦA ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

Ngày 5 tháng 3 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng- Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì cuộc họp thường kỳ để đánh giá công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong thời gian qua; xem xét kế hoạch tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11 của Quốc hội về tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy; bàn triển khai một số nhiệm vụ cụ thể.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Y tế, Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

Trong năm 2007, chúng ta đã đạt được nhiều thành tích về phát triển kinh tế -xã hội; trong lĩnh vực xã hội, trong phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm cũng đã đạt được những kết quả tốt; tuy nhiên vẫn còn nhiều bức xúc, đặc biệt là tệ nạn ma túy và vấn đề HIV/AIDS, đòi hỏi các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị phải chỉ đạo quyết liệt hơn, thường xuyên hơn và với tinh thần trách nhiệm cao hơn; tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, cơ chế phối hợp, cơ chế quản lý; trong đó có cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí sao cho thực sự có hiệu quả, đúng đối tượng sử dụng, không để xảy ra tiêu cực.

Để làm tốt công tác phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm trong thời gian tới, cần tập trung vào các công tác sau:

1. Các Bộ: Công an, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội theo nhiệm vụ đã được giao, khẩn trương nghiên cứu các tiêu chí, biểu mẫu báo cáo, thống kê, cơ chế và quy định thực hiện điều tra, nắm số liệu, định kỳ báo cáo số liệu về tình hình và số lượng nghiện ma túy (số nghiện mới, số cũ, số đã được cai nghiện...), số nhiễm HIV/AIDS, số mại dâm... ở địa phương và tổng hợp trong cả nước; kết quả báo cáo Phó Thủ tướng- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 30 tháng 4 năm 2008.

2. Bộ Y tế khẩn trương chủ trì cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30 tháng 4 năm 2008; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các địa phương tổ chức đánh giá toàn diện về việc sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện tại các Trung tâm cai nghiện, báo cáo Phó Thủ tướng-Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 30 tháng 4 năm 2008; chỉ đạo nghiên cứu quy trình cai nghiện phù hợp với các loại ma túy khác nhau, sớm nghiệm thu và cho phép một số loại thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy sử dụng trong các Trung tâm cai nghiện và các cơ sở cai nghiện tại cộng đồng, tại gia đình; khẩn trương xây dựng Đề án về việc nghiên cứu ứng dụng các loại thuốc và phương pháp-phác đồ điều trị hỗ trợ cắt cơn cai nghiện, trình Phó Thủ tướng- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 30 tháng 5 năm 2008; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền sử dụng bao cao su và bơm kim tiêm sạch.

Nghiên cứu kỹ cơ chế quản lý các viện trợ quốc tế cho phòng, chống HIV/AIDS, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để hoàn thiện cơ chế quản lý sao cho có hiệu quả, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Bộ Công an khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp thu ý kiến, tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo Chỉ thị mới của Bộ Chính trị về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trong tháng 3 năm 2008 trước khi trình Bộ Chính trị; tiếp tục giúp đỡ tỉnh Sơn La hoàn thành đề án chỉ đạo điểm công tác phòng, chống ma túy.

4. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ vào mục tiêu của các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho các tỉnh và thành phố thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy theo Nghị quyết số 16/2003/QH11 của Quốc hội, tổ chức đoàn công tác liên ngành đánh giá kết quả thực hiện để xây dựng báo cáo của Chính phủ; chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 16 của Quốc hội, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội vào tháng 4 năm 2008. Báo cáo cần đánh giá đầy đủ, toàn diện nội dung theo Nghị quyết số 16 của Quốc hội và các đề án của Chính phủ đã phê duyệt, rút ra những kết luận và các kiến nghị cụ thể.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần khẩn trương hoàn thiện báo cáo về đánh giá các mô hình cai nghiện ma túy, văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện các mô hình cai nghiện phù hợp với điều kiện cụ thể..., báo cáo trình Phó Thủ tướng-Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 30 tháng 5 năm 2008.

5. Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì cùng Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng đề án về tổ chức và cơ chế chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm...) phòng, chống HIV/AIDS tại các xã, phường..., báo cáo Phó Thủ tướng- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 30 tháng 6 năm 2008.

6. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí, đặc biệt là cơ chế phân bổ kinh phí cho cơ sở xã, phường để thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác; đề xuất cơ chế hỗ trợ cho một số địa phương đặc biệt khó khăn để xây dựng và củng cố các Trung tâm cai nghiện phục hồi, hỗ trợ cho các địa phương thực hiện các đề án chỉ đạo như: phòng, chống ma túy ở Sơn La, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở Nam Định và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị định kỳ báo cáo về việc sử dụng kinh phí; tổ chức định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện các quy định và sử dụng kinh phí ở các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị trọng điểm, báo cáo Phó Thủ tướng-Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

7. Văn phòng Chính phủ tổ chức các cuộc họp Ủy ban Quốc gia 3 tháng một lần; xây dựng lịch, tiêu chí kiểm tra các địa phương để phân công các thành viên Ủy ban Quốc gia chủ động bố trí kế hoạch thực hiện; đôn đốc các thành viên Ủy ban Quốc gia dự họp và thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia, các thành viên vắng mặt sẽ có văn bản nhắc nhở và phê bình.

8. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ theo các ý kiến chỉ đạo nêu trên và trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình cần chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);
- TTg CP, các PTTg CP;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các thành viên của UBQG p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Thường trực phòng, chống ma
túy, Bộ Công an;
- Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, BXDPL, Người phát ngôn của Thủ tướng, Website CP;
- Lưu: VT, VX (5), Hh 130

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản