Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2734/VPCP-KGVX
V/v kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn,
Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu,
Cà Mau, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An,
Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Dương, Tây Ninh, Đắc Lắc và Đắc Nông.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Văn phòng Chính phủ xin gửi Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Quý II năm 2008 của các thành viên Ủy ban Quốc gia để các địa phương chủ động chuẩn bị nội dung và thời gian làm việc với các đoàn kiểm tra bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm.

Thời gian, thành phần và chương trình làm việc của đoàn sẽ do các đoàn kiểm tra thông báo trước khi đến làm việc tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành là thành viên Ủy ban Quốc gia, các địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Văn phòng thường trực phòng, chống ma túy, Bộ Công an;
-Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH;
Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;
-VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
 các Vụ: NC, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3);

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản