Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2411 TM/XNK
V/v hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU 2004

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

THÔNG BÁO

Kính gửi:

- Thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang EU năm 2004
- Các Phòng QLXNK khu vực thuộc Bộ Thương mại.

 

Căn cứ Thông báo điều chỉnh mức hạn ngạch năm 2004 theo Hiệp định dệt may sửa đổi với EU ký ngày 15 tháng 2 năm 2003 của EU (phụ lục kèm theo) và để tạo điều kiện cho thương nhân thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng dệt - may, quản lý tốt nguồn hạn ngạch, Liên bộ Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn thương nhân xuất khẩu hàng dệt, may hiệu quả sang thị trường EU kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2004 như sau:

1. Đối với các chủng loại hạn ngạch (Cat.) 4 và 6:

- Liên bộ Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp trực tiếp giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may cho thương nhân thuộc mọi đối tượng ký hợp đồng với khách hàng là nhà công nghiệp, khách hàng có quốc tịch EU cũ - EU 15 (không tính 10 nước thành viên mới) và hợp đồng có sử dụng vải trong nước để làm hàng xuất khẩu.

- Phần hạn ngạch thương mại còn lại Liên Bộ thực hiện việc phân cấp để 4 tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng giao cho các thương nhân trực thuộc và trực tiếp giao cho thương nhân không thuộc 4 tỉnh, thành phố nêu trên quản lý.

2. Đối với chủng loại hạn ngạch (Cat) 5, 7, 8, 15, 29, 31, 41, 76, 78, 97 và 161

a. Thương nhân có thành tích xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU 15 trong năm 2003 được thực hiện hạn ngạch năm 2004 tương ứng với chủng loại (Cat.), số lượng đã xuất khẩu năm 2003 và trực tiếp đến Phòng Quản lý XNK khu vực thuộc Bộ Thương mại để làm thủ tục cấp E/L (tự động). Phòng Quản lý XNK khu vực căn cứ chủng loại (cat.), số lượng hạn ngạch mà thương nhân đã được cấp E/L từ ngày 01 tháng 01 - 15 tháng 5 năm 2004 (sang 15 nước EU cũ) và thành tích xuất khẩu năm 2003 của thương nhân đó để cấp tiếp E/L số lượng còn lại cho thương nhân; niêm yết thành tích xuất khẩu năm 2003 để thương nhân tiện đối chiếu và thực hiện.

- Thương nhân có thành tích xuất khẩu 2003 nhưng số lượng xuất khẩu sang EU15 năm 2004 đã vượt quá thành tích xuất khẩu năm 2003, nếu đã nhập khẩu nguyên, phụ liệu hoặc đã sản xuất chờ giao hàng gửi hồ sơ về Bộ Thương mại để được xem xét giao hạn ngạch bổ sung. (Mẫu công văn xin hạn ngạch tại Thông báo số 1341/TM-XNK ngày 25 tháng 3 năm 2004 của Bộ Thương mại).

- Thương nhân chưa có thành tích xuất khẩu năm 2003 có nhu cầu (trừ các thương nhân đã có văn bản gửi về Bộ Thương mại), gửi hồ sơ về Bộ Thương mại để được xem xét giao hạn ngạch đối với các Cat. 5, 7, 8, 15, 29, 31, 41, 76, 78, 97 và 161 theo Mẫu tại Thông báo số 1341/TM-XNK ngày 25 tháng 3 năm 2004 của Bộ Thương mại. Khi làm thủ tục cấp E/L đề nghị bổ sung thêm Tờ khai nhập khẩu nguyên phụ liệu (nếu nhập khẩu); quy trình sản xuất cắt, may, đóng gói; hợp đồng gia công sản phẩm (nếu thương nhân không có cơ sở sản xuất) vào Bộ hồ sơ xin cấp E/L.

b. Phần hạn ngạch còn lại (sau khi trừ đi các chủng loại và lượng hạn ngạch nêu tại điểm a khoản 2 nêu trên), liên Bộ thực hiện việc phân cấp để 4 tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng giao bổ sung cho các thương nhân trực thuộc và Liên bộ trực tiếp giao bổ sung cho các thương nhân khác có thành tích xuất khẩu hoặc sản xuất hàng xuất khẩu bằng nguyên liệu trong nước, hàng đã sản xuất chờ xuất khẩu...

3. Thông báo giao hạn ngạch trước ngày 15 tháng 5 năm 2004 của Bộ Thương mại và của Sở Thương mại thuộc 4 thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng vẫn có giá trị thực hiện.

4. Đối với các chủng loại hạn ngạch (Cat) khác thương nhân được làm thủ tục cấp E/L tự động theo Thông tư số 08/2003/TTLT/BTM/BCN ngày 28 tháng 10 năm 2003 của liên Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp.

Bộ Thương mại thông báo để các thương nhân sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may sang EU biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Thương mại để được giải quyết kịp thời.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu