Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2518/TM-XNK
V/v hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Công ty may Phương Đông (Bộ Công nghiệp)
Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 660/MPĐ ngày 6 tháng 05 năm 2004 của Công ty may Phương Đông về việc sử dụng Thông báo giao hạn ngạch số 1349/TM-XNK ngày 26 tháng 3 năm 2004, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn thời hạn hiệu lực của Thông báo giao hạn ngạch số 1349/TM-XNK ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Thương mại giao hạn ngạch các mặt hàng Quận (Cat.6) cho Công ty may Phương Đông đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2004.

Bộ Thương mại thông báo Công ty may Phương Đông, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu