Thủ tục hành chính: Thông báo kết quả hủy Biên lai - Bộ tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo kết quả hủy Biên lai - Bộ tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-BS03
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Hải quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Thời hạn gửi Thông báo kết quả hủy Biên lai đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy Biên lai
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo số Biên lai bị hủy
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng