Thủ tục hành chính: Thông báo chấp thuận đăng ký Dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo chấp thuận đăng ký Dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-039305-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Quản lý con dấu, Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể khi nhận được hồ sơ hợp lệ (có phiếu hẹn trả hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng